خوش آمدید
عضویت ویژهثبت نام در دوره های آموزشیانجمنفروشگاهانجمن spss

شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری

دوستان عزیز در بحث مدلسازی معادلات ساختاری مهمتر از برازش مدل، تطبیق شاخص های برازش مدل می باشد چون طبق همین شاخص ها مدل باز تعریف می شود. برای شفاف سازی هر یک از این شاخص ها در فایل پیوست تعریف شده اند.

ادامه مطلب

تولد چهارسالگی سایت تخصصی آمار

موضوعات : مطالب عمومی

 
تولد چهارسالگی سایت مبارک 

دوستان عزیزتاریخ 1393/7/25  تولد چهار سالگی سایت تخصصی آمار بود. در این مدت تلاش شده، با همکاری دوستان و  ارسال آموزش ، فرهنگ تحلیل آماری  گسترش یابد. به همین دلیل از همه کاربرانی که برای سایت و گسترش علم آمار تلاش و کوشش می کنند تشکر و قدردانی می شود.
بیایید با کمک  یکدیگر فرهنگ درست تحلیل و سواد آماری را گسترش بدهیم. 
بر ای همه کاربران سایت آرزوی موفقیت و سربلندی را دارم  امیدوارم با نظرات خوبتان ما را در بهتر ساختن سایت یاری فرمایید.
 
مدیر سایت تخصصی آمار 
 

ادامه مطلب

آزمون هم خطی در eviews

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز وقتی در برازش مدل رگرسیون بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود داشته باشد احتمال هم خطی وجود دارد. با وجود هم خطی، برازش مدل رگرسیون دارای نتایج معتبری نخواهد بود در ادامه مطلب بحث هم خطی را با آزمون VIF در نرم افزار ایویوز تشریح خواهیم کرد. لازم به ذکر است در این نرم افزار اول مدل باید برازش شود سپس مانند شکل موجود در پیوست عمل نمایید.

ادامه مطلب

برازش مدل در داده های مالی و حسابداری

موضوعات : مطالب عمومی

بعد از آزمون نرمال بودن متغیر ها در نرم افزار ایویوز، برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته  از رگرسیون پانل یا پول با توجه به سطح معنی داری آزمون لیمر استفاده می کنیم در این آزمون زمانیکه سطح معنی داری کوچکتر از 0.05 باشد رگرسیون پانل( تابلویی) جهت برازش مدل انتخاب می شود خود برازش پانل به دو صورت اثر تصادفی و اثر ثابت می باشد. با توجه به آزمون هاسمن از برازش تصادفی یا ثابت استفاده می شود در این آزمون هرگاه سطح معنی داری بزرگتر از 0.1 باشد از برازش تصادفی استفاده می شود.

ادامه مطلب

تحلیل AHP

موضوعات : مطالب عمومی

فرايند تحليل سلسله مراتبي در هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند گزينه و معيار تصميم گيري روبروست مي‌تواند استفاده گردد. معيارهاي مطرح شده مي‌تواند كمي و كيفي باشند. اساس اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته است. تصميم گيرنده با فراهم ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم گیری کار تحلیل را شروع می کند. در سطح صفر هدف تصمیم گیری قرار می گیرد و در سطح اول شاخص ها(معیارها) و در سطح دوم نیز گزینه ها جهت اولویت بندی قرار دارند که ممکن است با توجه به نوع مساله تعداد سطوح معیارهای اصلی و فرعی بیشتر باشد(مومنی، 1387). 

در روش AHPمقایسه زوجی بین هر کدام از سطوح معیارها انجام می گیرد و به کمک نرم افزار Expert choiceپرسشنامه های مقایسه زوجی تحلیل و نرخ ناسازگاری آنها تعیین می شود. چنانچه نرخ سازگاری کمتر از 1/0 باشد مقایسه های زوجی انجام گرفته شده قابل قبول می باشد.در جداول مقایسات زوجی نرم افزار Expert choiceچنانچه معیارهای سطر بر معیارهای ستون ارجحیت داشته باشد با رنگ مشکی و چنانچه ستون بر سطر ارجحیت داشته باشد اعداد با رنگ قرمز نشان داده شده است

در ادامه مطلب نمای کلی نرم افزار EXPERT CHOICE بعد از انجام کلیه فرآیندها نمایش داده شده است:

ادامه مطلب

مزایای داده های تابلویی( کاربرد در اقتصاد سن

موضوعات : مطالب عمومی

انواع داده هايي كه عموماً براي تحليلهاي تجربي به كار برده مي شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند:
• داده های سری زمانی 
• داده هاي مقطعي 
• داده هاي تلفيقي سري زماني و مقطعي 
در داده هاي سري زماني مقادير يك يا چند متغير را طي يك دوره زماني مشاهده مي كنيم (براي مثال GDP طي چند فصل يا چند سال). در داده هاي مقطعي، مقادير يك يا چند متغير براي چند واحد يا مورد نمونه اي در يك زمان يكسان جمع آوري مي شود (براي مثال نرخ هاي جرم و جنايت براي  سي استان ايران  در در يک سال معين).
داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. بدین صورت که چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. در این تحقیق روش داده های تابلویی به عنوان روش تخمین مدل، انتخاب می شود. در مجموع، داده های پانلي دارای مزایای فراوانی نسبت به داده های مقطعی یا سری زمانی هستند که برخي از مهمترین آنها عبارتند از:
• داده هاي مقطعي و سري زماني صرف، ناهمساني هاي فردي را لحاظ نمي کنند، لذا ممکن است که تخمين تورش داري به دست دهند، در حالي که در روش پانل مي توان با لحاظ کردن متغيرهاي مخصوص انفرادي  اين ناهمساني ها را لحاظ كرد.
• داده هاي تابلویی داراي اطلاعات بيشتر، تغييرپذيري بيشتر، همخطي کمتر، درجه آزادي بالاتر و کارايي بالاتر نسبت به سري زماني و داده هاي مقطعي مي باشند. به خصوص اينکه يکي از روشهاي کاهش همخطي، ترکيب داده هاي مقطعي و زماني به صورت داده هاي تابلويي مي باشد.
• با مجموعه داده های تابلویی، می توان اثراتی را شناسائی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسائی نیست. گاهی استدلال می شود داده های مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشانمی دهند، در حالی که در داده های سری زمانی براثرات کوتاه مدت تأکید می شود. با ترکیب این دو خصوصیت در داد ه های تابلویی، که خصوصیت متمایز پانل دیتاست، ساختار عمومی تر و پویاتری را می توان تصریح و برآورد کرد(اشرف زاده و مهرگان، 1387، ص 41(.
 

ادامه مطلب

پانل دیتا

موضوعات : مطالب عمومی

درداده های پانل دیتا در ابتدا باید روش تخمین مشخص باشد. روش تخمین مشتمل بر دو روش می باشد:
1. استفاده از روش تلفیقی: در این روش مقاطع همگن فرض می شود.
2. استفاده از روش پانل: در این روش مقاطع غیر همگن فرض میشود. این روش خود شامل دو نوع تخمین می باشد:
روش اثرات ثابت: در این روش تفاوت مقاطع صرفا در ضرایب لحاظ می شود.
روش اثرات تصادفی: در این روش تفاوت در مقاطع علاوه بر اینکه در ضرایب لحاظ می شود، سایر ویژگی های مقاطع نیز در ضرایب لحاظ می گردد.
با توجه به آنچه گفته شد، در ابتدا لازم است روش برآورد مشخص شود برای اینکار از آزمونF استفاده می شود که فرض صفر آن مبتنی بر همگن بودن مقاطع است و فرض مقابل آن مبنی بر غیر همگن بودن مقاطع میباشد. حال اگر فرض صفر در این آزمون پذیرفته شود از روش تلفیقی برای برآورد مدل استفاده خواهد شد و در غیر این صورت از روش پانل دیتا استفاده میشود. البته برای مشخص شدن نوع روش برآورد در پانل نیز از آزمون هاسمن استفده میگردد، در این آزمون فرض صفر مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی برای برآورد میباشد و فرض مقابل آن فرض استفاده از روش اثرات ثابت میباشد.
 

ادامه مطلب

خلأ آماری در سیاست‌گذاری

موضوعات : مطالب عمومی

دکتر محمدرضا فرزین، معاون سابق وزارت اقتصاد در دنیای اقتصاد نوشت:

نظام آمار و اطلاعات اقتصادی کارآمد پیش نیاز اصلی تمامی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است و تکامل نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی وابسته به تکامل نظام آمار و اطلاعات اقتصادی است.

این نظام در جنبه‌های مختلف خرد و کلان اقتصادی اگرچه از سابقه‌ای طولانی برخوردار است، اما در دهه‌های اخیر به‌خصوص در 70 سال پس از جنگ دوم جهانی نقشی اساسی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا کرده است.

توسعه نظریات و دیدگاه‌های اقتصادی به طراحی نظامات جدید آماری اقتصادی و طراحی روش‌های سنجش، ثبت و پایش آمار و اطلاعات اقتصادی کمک وافری کرده است و از طرف دیگر، توسعه این روش‌ها به طراحی سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی کارآمد در عمل منجر شده است.
عموم نظامات سنجش فعالیت‌های اقتصادی مانند حساب‌های ملی (National Account)، طبقه‌بندی فعالیت‌های صنعتی (ISIC)، طبقه‌بندی کالاهای تجاری، طبقه‌بندی کالاها و خدمات در مرزهای گمرکی (Hs)، حساب‌های اقماری گردشگری (TSA)، حساب‌های اقماری سلامت (HSA) و... همگی در چند دهه اخیر شکل گرفته و از استانداردهای جهانی برخوردار شده‌اند. این نظامات همگی بر پایه آمار و اطلاعات صحیح و به‌روز استوار بوده و ابزار اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی در طراحی سیاست‌های پولی، مالی، درآمدی، توزیعی، صنعتی و همچنین سیاست‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و... هستند.

اعمال استانداردهای جهانی برای این نظامات منجر به توسعه روش‌های مقایسه‌ای بین کشوری به‌منظور دسته‌بندی‌های مختلف مانند کشورهای درحال توسعه یا توسعه‌یافته یا از جنبه دیگر اندازه‌گیری ریسک اقتصادی تجاری یا مالی کشورها یا اندازه‌گیری و مقایسه شاخص‌های کسب‌وکار کشورها یا ده‌ها دسته‌بندی بین‌المللی و منطقه‌ای براساس شاخص‌های حاصل از روش‌های استاندارد سنجش فعالیت‌های اقتصادی شده است.

اما دلایل محوری این همه تلاش گسترده نظری و عملی برای توسعه روش‌های اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی و سنجش و پایش آنها چیست؟

بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

رگرسیون لجستیک

دوستان عزیز وقتی که متغیر وابسته کیفی دوحالتی با توزیع نرمال نباشد از رگرسیون لجستیک برای برازش مدل استفاده می شود در فایل پیوست این مطلب به اختصار تشریح شده است.

ادامه مطلب

تحلیل مولفه های اصلی

تحليل عاملي اصطلاحي است كلي براي تعدادي از تكنيك هاي رياضي و آماري مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرهاي يك مجموعه معين.
تحلیل عاملی از جمله روشهای چند متغیره است که در آن ،متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست زیرا این روش جزء تکنیکهای هم وابسته محسوب میگردد و کلیه متغیرها نسبت به هم وابسته اند.
نخستين كار درباره تحليل عاملي حدود 100 سال پیش توسط روانشناسی به نام چارلز اسپيرمن (1940) صورت گرفت، كه به گونه كلي « پدر» اين روش شناخته شده است. بعد از او كارل پيرسن (1901)، روش «محورهاي اصلي» را پيشنهاد كرد و هتلينگ (1933) آن را به گونه كاملتري توسعه داد.
امروزه، روش تحلیل عاملی از جمله تکنیک های تحلیل آماری است که در سطح وسیعی از شاخه های علوم مانند روانشناسی ،جامعه شناسی، مدیریت، جغرافیا ،برنامه ریزی شهری و... استفاده میشود.
در اوايل سال 1930، آشكار شد كه مدل تك عاملي عمومي اسپيرمن براي توصيف روابط بين متغيرهاي يك مجموعه هميشه كافي نيست.
مقاله هتلينگ (1933) درباره تحليل مولفه هاي اصلي نخستين كمك قابل توجه يك آماردان را به تحليل عاملي معرفي كرد، و اين وضعيت تا موقعي ادامه داشت كه مقاله لاولي (1940) درباره روش بيشينه احتمال (ML) منتشر شد. لاولي نشان داد كه تحليل عاملي مي تواند به عنوان يك تكنيك آماري جالب در بسياري از موقعيت هاي پژوهشي كاربرد داشته باشد.
 

ادامه مطلب

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر برای سنجش اثرهای مستقیم و غیر مستقیم برخی متغیرهای که به عنوان علت سایر متغیرها فرض می­شوند، پرورش یافته است. تحلیل مسیر ابتدا توسط رایت[1](1921) به عنوان کاربردی از تحلیل رگرسیون چندگانه معرفی شد و در سال­های اخیر شهرت عام یافته است. پژوهشگران با استفاده از تحلیل مسیر می­توانند روابطی را که به صراحت فرضیه­سازی شده­اند و اغلب روابط علی(پیش­بین) نسبتا پیچیده بین متغیرهای که در داده­هایشان بازنمایی می­شود، ارزیابی کنند (کلم، 1995).

تحلیل مسیردارای اصولی است که شامل: ترسیم روابط متقابل متغیرها به شکل نمودار، نشان دان نیرومندی فرضیه­سازی­شده (مانند نسبتا قوی، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف) و جهت (مستقیم یا معکوس) اثر فرض­شده هر یک از متغیرها روی یکدیگر در هر یک از مسیرها،  اجرای تحلیل برای دستیابی به ضرایب مسیر برای هر مسیر، مقایسه ضرایب مسیر به ­دس ت­آمده با نیرومندی و جهت مسیرهای فرضی و ارزیابی میزان برازش مدل علی (پیش­بین) با داده­­ها بر پایه نتایج تحلیل(شریفی و همکاران، 1391).

تحلیل علی توسط محقق با ساختن نمودار مسیر آغاز می شود. هر متغیر به وسیله پیکان­هایی که ارتباط علی موجود را نشان می­دهند به متغیرهای دیگر ربط داده می­شود. سپس تحلیل رگرسیون چند­گانه یا برازش مدل محاسبه می­شود تا ضرایب مسیر تعیین شود. این ضرایب مسیر همان ضرایب رگرسیون استاندارد­شده (وزن­های بتا) هستند که از تحلیل به­دست می­آیند. توجه ما در تحلیل به ضرایب نمره­های خام متمرکز نیست. سپس با بررسی بزرگی این ضرایب تصمیم گرفته می­شود که ایا مدل علی فرض­شده مقبولیت لازم آماری را دارد یا نه؟( اغلب در سطح 3/0) یا بیشتر)(همان منبع).

بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

هم خطی در رگرسیون

موضوعات : مطالب عمومی

زمانی مشکل هم خطی در برازش رگرسیون چندگانه بوجود می آید که بین متغیرهای مستقل ضریب همبستگی بالایی برقرار باشد یا به عبارت دیگر ترکیب خطی از یکدیگر باشند. در مقاله پیوست این مشکل به صراحت بحث شده است.

 

ادامه مطلب

بسندگی در آمار

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز همچنانکه می دانید بسندگی یه خلاصه کردن داده های نمونه بطوریکه خللی در اصل نمونه وارد نشود در ادامه مطلب ارتباط بین بسندگی و کامل بودن آماره ها مطرح شده است.

ادامه مطلب

توزیع های پایدار

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز همچنانکه می دانید توزیع های پایدار یا a- stable توزیع هایی هستند که به غیر سه توزیع لوی و کوشی و نرمال دارای تابع چگالی نمی باشند و باید از راه شبیه سازی به تایع چگالی آنها رسید

در مقاله ادامه مطلب این موضوع بهتر بحث شده است.

ادامه مطلب

بوت استرپ

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز همچنانکه شاهد هستین زمانی از بودت استرپ استفاده می شود که توزیج جامعه نامشخص و حجم نمونه خیلی کوچک باشد. یکی از کاربدهای بوت استرپ در برآورد های گشتوری در سری زمانی می باشد. در مقاله پیوست که در ادامه مطلب م.ی باشد و در مجله آماری ندا به چاپ رسیده است این موضوع کاملا توضیح داده شده است.

ادامه مطلب

رگرسیون سلسله مراتبی

تفاوت رگرسیون سلسله مراتبی با رگرسیون گام به گام - خیلی مهم

در رگرسیون گام به گام متغیرهای مستقل به ترتیب بیشترین آماره فیشر وارد مدل می شوند در حالیکه در روش رگرسیون سلسله مراتبی هم با متغیر تعدیلگر سر و کار داریم و هم با متغیر مستقل بطوریکه اول متغیر مستقل وارد مدل شده و سپس متغیر تعدیلگر را وارد مدل می کنیم و اکثر اوقات در دو مرحله اجرا می شود در حالیکه رگرسیون گام به گام حداقل در دو مرحله انجام می شود.

ادامه مطلب

رگرسیون گام به گام

دوستان عزیز یکی از روش های برازش مدل رگرسیون چند متغیری روش رگرسیون گام به گام می باشد بطوریکه در این مرحله متغیرهایی که بیشترین آماره فیشر را در جدول تجریه واریانس دارند به ترتیب وارد می شوند. اشتباه عمده محققان در تشخیص رگرسیون سلسله مراتبی از رگرسیون گام به گام هست و در بعضی جاها به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند.

در ادامه مطلب برای دوستان فیلم آمزشی انجام رگرسیون گام به گام در spss برای دانلود عزیزان قرار داده شده است.

ادامه مطلب