آموزش نصب افزونه SPSS

در بعضی از تحلیل های آماری مانند تحلیل ماشین بردار ( svm )یا روش جنگل تصادفی و تحلیل های دیگر نیاز است که با استفاده از نرم افزار spss به دلیل سادگی استفاده و خروجی گرافیکی زیبا انجام پذیرد. در اول کار وقتی به منوی analyze نگا می کنید می بیند که این نوع تحلیل ها در منوی مذکور نیست. برای استفاده این نوع تحلیل ها کافی است که افزونه های موجود در نرم افزار SPSS25 را هنگام نصب نرم افزار کامل نصب نمایید.

قبل از نصب حتما نسخه نرم افزار  R3.3.3 را روی کامپیوتر نصب کنید و از طریق R3.3 configuration مسیر نصب آن را معرفی و بعد مراحل آموزش را مطابق فایل پیوست ادامه دهید.

آموزش نصب افزونه ها را در ادامه مطلب بصورت تصویری دانلود نمایید.

آموزش نصب افزونه در spss

ادامه مطلب

آموزش نصب افزونه SPSS

در بعضی از تحلیل های آماری مانند تحلیل ماشین بردار ( svm )یا روش جنگل تصادفی و تحلیل های دیگر نیاز است که با استفاده از نرم افزار spss به دلیل سادگی استفاده و خروجی گرافیکی زیبا انجام پذیرد. در اول کار وقتی به منوی analyze نگا می کنید می بیند که این نوع تحلیل ها در منوی مذکور نیست. برای استفاده این نوع تحلیل ها کافی است که افزونه های موجود در نرم افزار SPSS25 را هنگام نصب نرم افزار کامل نصب نمایید.

قبل از نصب حتما نسخه نرم افزار  R3.3.3 را روی کامپیوتر نصب کنید و از طریق R3.3 configuration مسیر نصب آن را معرفی و بعد مراحل آموزش را مطابق فایل پیوست ادامه دهید.

آموزش نصب افزونه ها را در ادامه مطلب بصورت تصویری دانلود نمایید.

آموزش نصب افزونه در spss

ادامه مطلب

آموزش نصب و تحلیل AMOS 25

نرم افزار معادلات ساختاری AMOS یکی از رایجترین نرم افزارهای تحلیل معادلات ساختاری است که در زمینه تکنیک های معادلات ساختاری با روش های MLE و بوت استرپ یا PLS و روشهای بیزین کارایی دارد. این نرم افزار همچنین توانایی محاسبات اثرات غیر مستقیم را در نقش متغیرهای میانجی دارد. در فیلم آموزش پیوست چگونگی نصب آموس 25 یا AMOS 25 بهمراه یک نمونه تحلیل عاملی تاییدی و همچنین فارسی سازی مدل اجرا شده بحث شده است.

آموزش AMOS25
برای دانلود فیلم آوزشی به ادامه مطلب رجوع فرمایید.

ادامه مطلب

تحلیل چندگروهی در PLS

تحلیل چند گروهی ( Multi- group Analysis) به زبان خیلی ساده مقایسه مدل بین چندگروه در نرم افزار SMART PLS می باشد.

تحلیل چند‌گروهی  PLS برای تعیین این استفاده می‌شود که آیا مدل PLS به‌طور معنی‌داری بین گروه‌ها متفاوت است یا خیر.
1-  آزمودن این که آیا بخش‌های تشکیل شده به‌وسیله FIMIX یا POS از یکدیگر تفاوت دارند یا خیر. اگر هیچ بخشی در ضرایب مسیر به‌طور معنی‌دار از سایر بخش‌ها متفاوت نبود، یک راه‌حل یک بخشی تضمین شده و الگوریتم PLS سنتی می‌تواند به‌کار رود.

ادامه مطلب
 

تحلیل چندگروهی در PLS

 

ادامه مطلب