خوش آمدید

آموزش نصب و تحلیل AMOS 25

نرم افزار معادلات ساختاری AMOS یکی از رایجترین نرم افزارهای تحلیل معادلات ساختاری است که در زمینه تکنیک های معادلات ساختاری با روش های MLE و بوت استرپ یا PLS و روشهای بیزین کارایی دارد. این نرم افزار همچنین توانایی محاسبات اثرات غیر مستقیم را در نقش متغیرهای میانجی دارد. در فیلم آموزش پیوست چگونگی نصب آموس 25 یا AMOS 25 بهمراه یک نمونه تحلیل عاملی تاییدی و همچنین فارسی سازی مدل اجرا شده بحث شده است.

آموزش AMOS25
برای دانلود فیلم آوزشی به ادامه مطلب رجوع فرمایید.

ادامه مطلب

تحلیل چندگروهی در PLS

تحلیل چند گروهی ( Multi- group Analysis) به زبان خیلی ساده مقایسه مدل بین چندگروه در نرم افزار SMART PLS می باشد.

تحلیل چند‌گروهی  PLS برای تعیین این استفاده می‌شود که آیا مدل PLS به‌طور معنی‌داری بین گروه‌ها متفاوت است یا خیر.
1-  آزمودن این که آیا بخش‌های تشکیل شده به‌وسیله FIMIX یا POS از یکدیگر تفاوت دارند یا خیر. اگر هیچ بخشی در ضرایب مسیر به‌طور معنی‌دار از سایر بخش‌ها متفاوت نبود، یک راه‌حل یک بخشی تضمین شده و الگوریتم PLS سنتی می‌تواند به‌کار رود.

ادامه مطلب
 

تحلیل چندگروهی در PLS

 

ادامه مطلب

تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

مدل تحلیل عاملی

امروزه اعتبار يافته­ هاي علمي تحت تأثير روش يا روش­هاي پژوهشي است كه محققين در فرايند تحقيق از آن بهره مي­ گيرند. در اين فرايند استفاده تحقيقات حوزه­ هاي گوناگون از روش ­هاي آماري از يك طرف و بهره­ گيري از برنامه­هاي رايانه ­اي از سوي ديگر شتاب فزاينده­اي را به تحقيقات علمي بخشيده است. اگر چه توسعه اين­گونه نرم ­افزارها كمك زيادي به اين تحقيقات كرده است، اما عدم آشنايي برخي از محققين به روش­هاي آماري و تكيه صرف به برنامه­ هاي آماري رايانه ­اي باعث گرديده است كه اشكالات اساسي از تحليل ­هاي آماري در مطالعات گوناگون حادث شود و زماني كه پاي روش­هاي پيشرفته آماري و تجزيه و تحليل چند متغيره در تحقيقات باز مي­ شود اين­گونه اشتباهات مضاعف ­تر مي ­گردد. در اين ميان در دهه­ هاي اخير روش­هاي پيشرفته آماري مانند رگرسيون چندگانه، تحليل مسير، تحليل عاملي ( اكتشافي و تأييدي ) و مدل­سازي معادلات ساختاري از جمله روش­هايي است كه در سطح وسيع در تحقيقات علمي، پايان­نامه ­هاي كارشناسي­ ارشد و بويژه رساله ­هاي دكتري براي بررسي و تحليل مدل­هاي مفهومي، توسط بسياري از دانشجويان و محققین مورد استفاده قرار مي­ گيرد.

ادامه مطلب

تحلیل عاملی اکتشافی در spss

ادامه مطلب

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر

تحليل مسير  يك رويكرد مدل سازي براي تبيين روابط بين متغيرهاي مشاهده شده است. در رويكرد مدل سازي تحليل مسير فرض بر اين است كه متغيرهاي مستقل هيچگونه خطاي اندازه گيري ندارند. در مقابل، ممكن است كه متغيرهاي وابسته داراي خطاي اندازه گيري باشند به گونه اي كه اين مسأله در قالب مولفه های خطا در معادلات مدل در نظر گرفته مي شود.

ادامه مطلب...

تحلیل مسیر در SPSS

ادامه مطلب