خوش آمدید

تحلیل چندپاسخه

می دانیم كه يك پرسشنامه، داراي تعدادي سؤال است كه با یکدیگر همبستگي و ارتباط داشته و در مجموع، تركيب آن سؤالات يك كميت يا متغير پنهان را اندازه مي‌گرفتند. در اين فصل به بررسي پرسشنامه‌هايي با سؤالات چند پاسخه مي‌پردازيم كه هر سؤال راجع به يك موضوع خاص بوده و براي آن چندين گزينه‌ی پاسخ وجود دارد. پاسخگو ممكن است در پاسخ به يك سؤال، بيش از يك گزينه را انتخاب كند. براي مثال در بررسي داشتن چه شاخص های برای یک مرد در امر ازدواج لازم است از پاسخ دهندگان پرسيده شد كه مهم‌ترين آن‌ها چه بوده است گزينه‌هاي پاسخ به صورت زير بودند:
1-    مسکن مستقل
2-    شغل با درآمد مناسب
3-    اخلاق
4-    خانواده مناسب
5-    بلوغ فکری
6-    تحصیلات
7-    زیبایی
در پاسخ به سؤال بالا، پاسخ دهنده مي‌تواند این مسائل را ذكر كند.

در روندهاي ديگر SPSS هر سؤال را به‌عنوان يك متغير در نظر مي‌گرفتيم و با هر متغير به‌صورت يك ماهيت جدا رفتار مي‌شد.

در روند پاسخ‌هاي چندگانه، يك سؤال به چند متغير، تفكيك مي‌شود. اين متغيرهاي چندگانه كه چيزي يكسان را اندازه مي‌گيرند، به وسيله ی روند Multiple Response (پاسخ‌هاي چندگانه) در يك جدول واحد تركيب مي‌شوند.

بقیه مقاله در ادامه مطلب....

تحلیل چندپاسخه

ادامه مطلب

کتاب pls

موضوعات : معرفي كتاب

کتاب " حداقل مربعات جزئی: مدل های معادلات ساختاری و رگرسیون با کاربرد نرم افزار smartpls از سوی انتشارات مهرگان قلم وارد بازار شد. 

دانلود فهرست مطالب در ادامه مطلب


کتاب pls

ادامه مطلب

الگوریتم PLS وزنی

الگوریتم PLS وزنی (WPLS)، آنگونه که توسط بکر و اسماعیل (2016) ارائه شده، یک نسخه اصلاح شده از الگوریتم مدل سازی مسیر PLS اصلی است که اوزان نمونه گیری را ترکیب می‌کند

برنامه های کاربردی PLS-SEM  معمولا بر روی پاسخ های تحقیق در مدیریت، علوم اجتماعی و تحقیقات بازار و محققانی که از  نمونه های جمع آوری شده خود برای ارزیابی پارامترهای جامعه استفاده می کنند، تمرکز دارند.  برای این منظور، نمونه باید نماینده جامعه باشد . با این حال، اعضای جامعه اغلب به طور مساوی به احتمال زیاد در نمونه گنجانده نمی شوند، که نشان می دهد واحدهای نمونه گیری احتمال متفاوت انتخاب شدن دارند از اینرو، هنگام ارزیابی پارامترهای جامعه، وزنهای نمونه برداری (بعد از طبقه بندی) باید برای دستیابی به برآوردهای سازگار استفاده شود. استفاده از وزن نمونه گیری یک راه حل ممکن برای اصلاح نتایج با، به عنوان مثال، وزن و یا واریانس وزنی، هنگام برآورد پارامترهای جامعه است. نقص در نمونه نه تنها می تواند به دلیل احتمال نابرابر بودن انتخاب با استفاده از اعمال وزن مناسب اصلاح شود، بلکه نقایص از نظر عدم پاسخ  و عدم پوشش واحد نیز، اصلاح می‌گردد.

 

دانلود و ادامه مقاله در ادامه مطلب...

ادامه مطلب