خوش آمدید

بسندگی در آمار

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز همچنانکه می دانید بسندگی یه خلاصه کردن داده های نمونه بطوریکه خللی در اصل نمونه وارد نشود در ادامه مطلب ارتباط بین بسندگی و کامل بودن آماره ها مطرح شده است.

ادامه مطلب

توزیع های پایدار

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز همچنانکه می دانید توزیع های پایدار یا a- stable توزیع هایی هستند که به غیر سه توزیع لوی و کوشی و نرمال دارای تابع چگالی نمی باشند و باید از راه شبیه سازی به تایع چگالی آنها رسید

در مقاله ادامه مطلب این موضوع بهتر بحث شده است.

ادامه مطلب

بوت استرپ

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز همچنانکه شاهد هستین زمانی از بودت استرپ استفاده می شود که توزیج جامعه نامشخص و حجم نمونه خیلی کوچک باشد. یکی از کاربدهای بوت استرپ در برآورد های گشتوری در سری زمانی می باشد. در مقاله پیوست که در ادامه مطلب م.ی باشد و در مجله آماری ندا به چاپ رسیده است این موضوع کاملا توضیح داده شده است.

ادامه مطلب

رگرسیون سلسله مراتبی

تفاوت رگرسیون سلسله مراتبی با رگرسیون گام به گام - خیلی مهم

در رگرسیون گام به گام متغیرهای مستقل به ترتیب بیشترین آماره فیشر وارد مدل می شوند در حالیکه در روش رگرسیون سلسله مراتبی هم با متغیر تعدیلگر سر و کار داریم و هم با متغیر مستقل بطوریکه اول متغیر مستقل وارد مدل شده و سپس متغیر تعدیلگر را وارد مدل می کنیم و اکثر اوقات در دو مرحله اجرا می شود در حالیکه رگرسیون گام به گام حداقل در دو مرحله انجام می شود.

ادامه مطلب

رگرسیون گام به گام

دوستان عزیز یکی از روش های برازش مدل رگرسیون چند متغیری روش رگرسیون گام به گام می باشد بطوریکه در این مرحله متغیرهایی که بیشترین آماره فیشر را در جدول تجریه واریانس دارند به ترتیب وارد می شوند. اشتباه عمده محققان در تشخیص رگرسیون سلسله مراتبی از رگرسیون گام به گام هست و در بعضی جاها به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند.

در ادامه مطلب برای دوستان فیلم آمزشی انجام رگرسیون گام به گام در spss برای دانلود عزیزان قرار داده شده است.

ادامه مطلب