خوش آمدید

رگرسیون گام به گام

دوستان عزیز یکی از روش های برازش مدل رگرسیون چند متغیری روش رگرسیون گام به گام می باشد بطوریکه در این مرحله متغیرهایی که بیشترین آماره فیشر را در جدول تجریه واریانس دارند به ترتیب وارد می شوند. اشتباه عمده محققان در تشخیص رگرسیون سلسله مراتبی از رگرسیون گام به گام هست و در بعضی جاها به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند.

در ادامه مطلب برای دوستان فیلم آمزشی انجام رگرسیون گام به گام در spss برای دانلود عزیزان قرار داده شده است.

ادامه مطلب

رگرسیون ریچ

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز همانطور که می دانید زمانی که متغیرهای مستقل با یکدیگر دارای ضریب همبستگی بالایی باشند احتمال وجود هم خطی بسیار زیاد است یکی از راههای از بین بردن هم خطی رگرسیون ریچ است که در این روش فرض می شود برآورد ضرایب بتا اریب و دارای کمترین واریانس نسبت به روش حداقل مربعات هستند.

در این زمینه مقاله ای بسیار خوب و کامل در مجله اندیشه آماری به چاپ رسیده که برای آشنایی دوستان در پیوست قرار داده شده است.

 

ادامه مطلب

توزیع پایدار

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز در فایل پیوست به معرفی توزیع های پایدار یا آلفا STABLE اشاره شده است. در ضمن هر کسی خواست در این زمینه مطالعه کند بنده پایان نامه خود را با همین موضوع  دفاع کردم

ادامه مطلب

دانلود نرم افزار PLS

دوستان عزیز در فایل پیوست فایل نرم افزار VPLS که برای بررسی و تحلیل معادلات ساختاری هنگامی که حجم نمونه کوچک و بطور تقریبی کمتر از 200 باشد استفاده می شود 

لینک آموزش نرم افزار PLS-AMOS

ادامه مطلب