خوش آمدید

رگرسیون لجستیک

دوستان عزیز وقتی که متغیر وابسته کیفی دوحالتی با توزیع نرمال نباشد از رگرسیون لجستیک برای برازش مدل استفاده می شود در فایل پیوست این مطلب به اختصار تشریح شده است.

ادامه مطلب

تحلیل مولفه های اصلی

تحليل عاملي اصطلاحي است كلي براي تعدادي از تكنيك هاي رياضي و آماري مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرهاي يك مجموعه معين.
تحلیل عاملی از جمله روشهای چند متغیره است که در آن ،متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست زیرا این روش جزء تکنیکهای هم وابسته محسوب میگردد و کلیه متغیرها نسبت به هم وابسته اند.
نخستين كار درباره تحليل عاملي حدود 100 سال پیش توسط روانشناسی به نام چارلز اسپيرمن (1940) صورت گرفت، كه به گونه كلي « پدر» اين روش شناخته شده است. بعد از او كارل پيرسن (1901)، روش «محورهاي اصلي» را پيشنهاد كرد و هتلينگ (1933) آن را به گونه كاملتري توسعه داد.
امروزه، روش تحلیل عاملی از جمله تکنیک های تحلیل آماری است که در سطح وسیعی از شاخه های علوم مانند روانشناسی ،جامعه شناسی، مدیریت، جغرافیا ،برنامه ریزی شهری و... استفاده میشود.
در اوايل سال 1930، آشكار شد كه مدل تك عاملي عمومي اسپيرمن براي توصيف روابط بين متغيرهاي يك مجموعه هميشه كافي نيست.
مقاله هتلينگ (1933) درباره تحليل مولفه هاي اصلي نخستين كمك قابل توجه يك آماردان را به تحليل عاملي معرفي كرد، و اين وضعيت تا موقعي ادامه داشت كه مقاله لاولي (1940) درباره روش بيشينه احتمال (ML) منتشر شد. لاولي نشان داد كه تحليل عاملي مي تواند به عنوان يك تكنيك آماري جالب در بسياري از موقعيت هاي پژوهشي كاربرد داشته باشد.
 

ادامه مطلب

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر برای سنجش اثرهای مستقیم و غیر مستقیم برخی متغیرهای که به عنوان علت سایر متغیرها فرض می­شوند، پرورش یافته است. تحلیل مسیر ابتدا توسط رایت[1](1921) به عنوان کاربردی از تحلیل رگرسیون چندگانه معرفی شد و در سال­های اخیر شهرت عام یافته است. پژوهشگران با استفاده از تحلیل مسیر می­توانند روابطی را که به صراحت فرضیه­سازی شده­اند و اغلب روابط علی(پیش­بین) نسبتا پیچیده بین متغیرهای که در داده­هایشان بازنمایی می­شود، ارزیابی کنند (کلم، 1995).

تحلیل مسیردارای اصولی است که شامل: ترسیم روابط متقابل متغیرها به شکل نمودار، نشان دان نیرومندی فرضیه­سازی­شده (مانند نسبتا قوی، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف) و جهت (مستقیم یا معکوس) اثر فرض­شده هر یک از متغیرها روی یکدیگر در هر یک از مسیرها،  اجرای تحلیل برای دستیابی به ضرایب مسیر برای هر مسیر، مقایسه ضرایب مسیر به ­دس ت­آمده با نیرومندی و جهت مسیرهای فرضی و ارزیابی میزان برازش مدل علی (پیش­بین) با داده­­ها بر پایه نتایج تحلیل(شریفی و همکاران، 1391).

تحلیل علی توسط محقق با ساختن نمودار مسیر آغاز می شود. هر متغیر به وسیله پیکان­هایی که ارتباط علی موجود را نشان می­دهند به متغیرهای دیگر ربط داده می­شود. سپس تحلیل رگرسیون چند­گانه یا برازش مدل محاسبه می­شود تا ضرایب مسیر تعیین شود. این ضرایب مسیر همان ضرایب رگرسیون استاندارد­شده (وزن­های بتا) هستند که از تحلیل به­دست می­آیند. توجه ما در تحلیل به ضرایب نمره­های خام متمرکز نیست. سپس با بررسی بزرگی این ضرایب تصمیم گرفته می­شود که ایا مدل علی فرض­شده مقبولیت لازم آماری را دارد یا نه؟( اغلب در سطح 3/0) یا بیشتر)(همان منبع).

بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

هم خطی در رگرسیون

موضوعات : مطالب عمومی

زمانی مشکل هم خطی در برازش رگرسیون چندگانه بوجود می آید که بین متغیرهای مستقل ضریب همبستگی بالایی برقرار باشد یا به عبارت دیگر ترکیب خطی از یکدیگر باشند. در مقاله پیوست این مشکل به صراحت بحث شده است.

 

ادامه مطلب