لیزرل مخفف linear structural relation است. روش شناسی لیزرل اولین بار توسط کارل جورسکوگ در سال 1970 توسعه یافت. لیزرل نرم افزار آماری است که برای مدل سازی رگرسیون ساختاری استفاده می شود. مدل های معادلات ساختاری سیستم معادلات خطی هستند. لیزرل برآورد همزمان مدل ساختاری و مدل اندازه گیری است. مدل ساختاری فرض می کند که همه متغیرها بدون خطا اندازه گیری می شوند. تحلیل عاملی تکنیکی است که با مدل اندازه گیری سر و کار دارد. تحلیل عاملی دو نوع است: یکی تحلیل عاملی اکتشافی (که در آن کامپیوتر عامل زیر خطی را تعیین می کند) و نوع دوم تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی (که در آن محقق ساختار عاملی را تعیین می کند). لیزرل ترکیب معادلات ساختاری و تحلیل عاملی را ممکن می سازد و همچنین می تواند نمودار مسیر معادلات ساختاری را ایجاد کند. LISREL 12 آخرین نسخه موجود است. این نه تنها برای مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود، بلکه چندین برنامه کاربردی دیگر نیز دارد، مانند گزینه PRELIS (پیش پردازشگر Lisrel) که برای دستکاری داده ها و آمار اولیه استفاده می شود. در LISREL از گزینه SURVEYGLIM برای مدل سازی خطی تعمیم یافته استفاده می شود. برای متغیرهای پاسخ طبقه‌ای، مدل‌سازی رابط شکل‌دهنده در LIRSEL استفاده می‌شود. برای متغیرهای پاسخ پیوسته از گزینه COMFIRM استفاده می شود. برای داده های چند متغیره، گزینه MAPGLIM برای مدل سازی خطی تعمیم یافته استفاده می شود.


در تحقیقات تجاری، روانشناسی و پزشکی، اکثر محققان از لیزرل برای مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می کنند. این اولین نرم افزاری بود که برای مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نرم افزارهای رقیب عبارتند از AMOS، SAS و EQS و غیره،

LISREL نشان دهنده یک پیشرفت اساسی در تاریخ مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. در سال 1970، پروفسور Karl Jöreskog برای برآورد یک سیستم معادلات ساختاری خطی، همراه با برنامه نرم افزار لیزرل منتشر کرد.

بررسی اجمالی

مدل لیزرل، روش ها و نرم افزار مترادف با مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) شده است. اما امروزه LISREL دیگر محدود به SEM نیست. LISREL 11 شامل برنامه های آماری 64 بیتی LISREL، PRELIS، MULTILEV، SURVEYGLIM و MAPGLIM است.

دانلود LISREL8.8

LISREL

LISREL یک برنامه کاربردی برای مدل سازی معادلات ساختاری استاندارد و چند سطحی است. این روش‌ها برای داده‌های پیمایش پیچیده کامل و ناقص بر روی متغیرهای طبقه‌ای و پیوسته و همچنین داده‌های نمونه تصادفی ساده کامل و ناقص بر روی متغیرهای طبقه‌ای و پیوسته در دسترس هستند.

 

PRELIS

PRELIS یک برنامه کاربردی برای دستکاری داده ها، تبدیل داده ها، تولید داده ها، ماتریس های گشتاور محاسباتی، محاسبه ماتریس های کوواریانس مجانبی تخمینی گشتاورهای نمونه، رگرسیون خطی چندگانه، رگرسیون لجستیک، رگرسیون سانسور شده تک متغیره و چند متغیره و ML و تحلیل عاملی اکتشافی MINRES  مي باشد.

دانلود LISREL8.8

MULTILEV

MULTILEV برنامه ای است که مدل های خطی و غیرخطی چند سطحی را با داده های چند سطحی از طرح های تصادفی و پیچیده نظرسنجی ساده تطبیق می دهد. این امکان را برای مدل هایی با متغیرهای پاسخ مستمر و طبقه بندی می کند.

 

SURVEYGLIM

SURVEYGLIM برنامه‌ای است که مدل‌های خطی تعمیم‌یافته (GLIM) را با داده‌های طرح‌های نظرسنجی تصادفی و پیچیده ساده مطابقت می‌دهد. مدل‌هایی برای توزیع‌های نمونه‌برداری چندجمله‌ای، برنولی، دوجمله‌ای، دوجمله‌ای منفی، پواسون، نرمال، گاما و گاوسی معکوس در دسترس هستند.

دانلود ليزرل 8.8

دانلود LISREL8.8

خريد كتاب آموزشي AMOS 24

درخواست تحليل معادلات ساختاري با نرم افزار AMOS ( واتساپ)  

منابع

https://ssicentral.com/index.php/products/lisrel/

 


ebrahim_bayazidi 1401/06/04