انصراف

خرید کتاب های تحلیل آماری

خرید کتاب های تحلیل آماری

خرید کتاب تحلیل آماری

 

ردیفنام کتابانتشاراتنسخه PDF - نوبت چاپلینک خرید نسخه الکترونیکیلینک خرید نسخه کاغذی
1مدل‌سازی معادلات ساختاری در داده‌های پرسش نامه‌ای به کمک نرم‌افزار AMOS۲۴مهرگان قلمدارد - با نسخه های قبلی چاپ سوملینک خریدخرید_2
2

تجزیه و تحلیل داده‌های کمی با Minitab ۱۸

 

مهرگان قلمدارد- با نسخه های قبلی چاپ4لینک خریدخرید_2
3

حداقل مربعات جزئی
مدل‌های معدلات ساختاری ورگرسیون کاربرد نرم‌افزار PLS

 

مهرگان قلمدارد- اوللینک خریدخرید_2
4

تحلیل داده‌های پرسش‌نامه‌ای به کمک نرم‌افزار IBM SPSS ۲۵

 

مهرگان قلمدارد - با نسخه های قبلی چاپ هشتملینک خریدخرید_2
5

کاربرد ریاضیات و آمار در مدیریت ریسک مالی

 

مهرگان قلمدارد - اوللینک خریدخرید_2