انصراف
كاربرد داده كاوي( بخش چهارم )

كاربرد داده كاوي( بخش چهارم )

از کاربرد های داده کاوی می توان به نمونه های زیر اشاره کرد : 1.       بانکداری : ·         از جالب توجه ترین کاربرد های داده کاوی می توان به کشف پول...