متغیر MEDATION در AMOS

متغیر میانجی در AMOS

موضوعات : آموزش AMOS

بررسی نقش متغیر میانجی در نرم افزارAMOS 24( روش جدید )

فرض کنید یک متغیر مستقل، میانجی و دو متغیر وابسته به صورت مدل زیر داشته باشیم. هدف بررسی نقش  متغیر میانجی در نرم افزار amos می باشد. این روش با استفاده از پلاگین محاسبه اثر غیرمستقیمکه قبلاً گفته شد محاسبه می شود.

ادامه مطلب