شاخص های برازش مدل در pls

معادلات ساختاری در PLS

موضوعات : آموزش SMART PLS

برازش مدل در روش معادلات ساختاری با تکنیک PLSاز روش بوت استرپ و بدون در نظرگرفتن حجم نمونه و بحث توزیع متغیرهای تحقیق انجام می شود. این روش بیشتر مدلساز بوده و حتی برای پیش بینی استفاده می گردد.(فربد،1398). در ادامه با شاخص هایی که مدل PLS را تایید می کنند می پردازیم:

آلفای کرونباخ: مقدار این شاخص باید بزرگتر از 0.7 باشد تا پرسشنامه دارایی پایایی باشد.

در تحقیق انجام شده این شاخص برای کل پرسشنامه برابر 0.96 بوده که مورد تایید است.

روایی پرسشنامه با شاخص ضریب پایایی مرکب: این شاخص باید دارای مقدار بزرگتر از 0.5 باشد تا پرسشنامه دارای روایی باشد.

روایی پرسشنامه با شاخص AVE جذر میانگین واریانس: این شاخص باید دارای مقدار بزرگتر از 0.7 باشد تا پرسشنامه دارای روایی باشد.

روایی واگرا: عناصر روی قطر الی ماتریس همبستگی جذر میانگین واریانس هستند که مقدار آن برای هر ستون از اعداد زیر آن باید بزرگتر باشد.

ادامه مطلب