دانلود minitab 19

نمونه گيري تصادفي ساده به كمك Minitab

موضوعات : آموزش MINITAB

نمونه گيري تصادفي ساده به كمك 18 Minitab

آموزش minitab 18

مثال: يك نمونه 30 نفره از دانش آموزان يك كلاس 100 نفره جهت انجام آزمايشات باليني بصورت تصادفي ساده با جايگذاري و بدون جايگذاري انتخاب نمائيد.

براي اين كار به ترتيب زير عمل كنيد.

  1. دستور Calc → Make Patterned Data→ Simple set of Numbers را اجرا كنيد.
  2. در كادر Store Patternd Data نام ستوني را كه مي­خواهيد اعداد 1 تا 100 در آن ذخيره شود را تايپ كنيد. براي مثال farbod
  3. در كادر From First Value عدد 1 را تايپ نمائيد.
  4. در كادر To Last Value آخرين عدد يعني 100 را وارد كنيد.
  5. در كادر In Steps Of مي توانيد اندازه گام را در هر مرحله انتخاب كنيد. در اينجا عدد 1 را قرار دهيد كه در اين صورت اعداد 1 تا 100، يك واحد جلو مي­روند.

ادامه مطلب