تحلیل مسیر , مثال تحلیل مسیر , تحلیل مسیر در SPSS , آموزش تحلیل مسیر

تحلیل مسیر

موضوعات : آموزش SPSS

تحلیل مسیر

تحليل مسير  يك رويكرد مدل سازي براي تبيين روابط بين متغيرهاي مشاهده شده است. در رويكرد مدل سازي تحليل مسير فرض بر اين است كه متغيرهاي مستقل هيچگونه خطاي اندازه گيري ندارند. در مقابل، ممكن است كه متغيرهاي وابسته داراي خطاي اندازه گيري باشند به گونه اي كه اين مسأله در قالب مولفه های خطا در معادلات مدل در نظر گرفته مي شود.

ادامه مطلب...

تحلیل مسیر در SPSS

ادامه مطلب