تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی اکتشافی

موضوعات : آموزش AMOS, آموزش SPSS

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی درSPSSو انتقال آن بهAMOS

در زمینه آموزش های استفاده از پلاگین های نصب شده در AMOS در آموزش های قبلی به انتخاب بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون متغیر میانجی در AMOS پرداختیم.

در این آموزش قصد داریم تحلیل عاملی اکتشافی را در SPSS با هم مرور کرده و سپس نتایج آن را در AMOSبوسیله پلاگین  ' Pattern Matrix Model Builderمنتقل کرده و مدل تحلیل عاملی متناظر را ترسیم نماییم.

ادامه مطلب

شاخص های پایایی و روایی در مدل های تحلیل عاملی تاییدی

موضوعات : آموزش AMOS

در آموزش های گذشته به بررسی نصب پلاگین ها در آموس برای نسخه های 24 به بالا و کمتر از آن پرداختیم و در اولین آموزش به کمک پلاگین، آزمون متغیر میانجی را در AMOS انجام دادیم. در این آموزش قصد داریم به کمک پلاگین " Validity and Reliability" روایی و پایایی مدل تحلیل عاملی تاییدی را بررسی کنیم. اگر عامل های پنهان در مدل، روایی و پایایی کافی را نشان ندهند برازش مدل معادلات ساختاری بی فایده خواهد بود.

 

ادامه مطلب

آموزش نصب و تحلیل AMOS 25

موضوعات : آموزش AMOS

نرم افزار معادلات ساختاری AMOSیکی از رایجترین نرم افزارهای تحلیل معادلات ساختاری است که در زمینه تکنیک های معادلات ساختاری با روش های MLE و بوت استرپ یا PLS و روشهای بیزین کارایی دارد. این نرم افزار همچنین توانایی محاسبات اثرات غیر مستقیم را در نقش متغیرهای میانجی دارد. در فیلم آموزش پیوست چگونگی نصب آموس 25 یا AMOS 25 بهمراه یک نمونه تحلیل عاملی تاییدی و همچنین فارسی سازی مدل اجرا شده بحث شده است.

آموزش AMOS25
برای دانلود فیلم آوزشی به ادامه مطلب رجوع فرمایید.

ادامه مطلب

تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی - بخش اول

موضوعات : آموزش SPSS

مدل تحلیل عاملی

امروزه اعتبار يافته­ هاي علمي تحت تأثير روش يا روش­هاي پژوهشي است كه محققين در فرايند تحقيق از آن بهره مي­ گيرند. در اين فرايند استفاده تحقيقات حوزه­ هاي گوناگون از روش ­هاي آماري از يك طرف و بهره­ گيري از برنامه­هاي رايانه ­اي از سوي ديگر شتاب فزاينده­اي را به تحقيقات علمي بخشيده است. اگر چه توسعه اين­گونه نرم ­افزارها كمك زيادي به اين تحقيقات كرده است، اما عدم آشنايي برخي از محققين به روش­هاي آماري و تكيه صرف به برنامه­ هاي آماري رايانه ­اي باعث گرديده است كه اشكالات اساسي از تحليل ­هاي آماري در مطالعات گوناگون حادث شود و زماني كه پاي روش­هاي پيشرفته آماري و تجزيه و تحليل چند متغيره در تحقيقات باز مي­ شود اين­گونه اشتباهات مضاعف ­تر مي ­گردد. در اين ميان در دهه­ هاي اخير روش­هاي پيشرفته آماري مانند رگرسيون چندگانه، تحليل مسير، تحليل عاملي ( اكتشافي و تأييدي ) و مدل­سازي معادلات ساختاري از جمله روش­هايي است كه در سطح وسيع در تحقيقات علمي، پايان­نامه ­هاي كارشناسي­ ارشد و بويژه رساله ­هاي دكتري براي بررسي و تحليل مدل­هاي مفهومي، توسط بسياري از دانشجويان و محققین مورد استفاده قرار مي­ گيرد.

ادامه مطلب

 

ادامه مطلب