آموزش متغیر میانجی در spss

آزمون سوبل با spss

موضوعات : آموزش AMOS, آموزش SPSS

براي بررسي معناداري اثر متغير ميانجي از آزمون سوبل استفاده مي شود اين آزمون به صورت مستقيم در نرم افزارهای آماری بصورت مستقیم وجود ندارد. براي انجام این آزمون پس از محاسبه بارهاي عاملي يا ضرايب رگرسيوني از سايت هاي آنلاين استفاده مي شد. 
 در نسخه جديد "  spss 23 "  اين مبحث اضافه شده تا مشكل آزمون اثر غیر مستقیم در بحث متغيرهاي تعديلگر و ميانجي حل شود.
علاوه بر افزونه های انجام آزمون میانجی در spss سايت هاي آنلاين محاسبه آزمون سوبلبراي متغيرهاي ميانجي وجود دارد که براحتی می توان اثر غیر مستقیم را آزمون کرد.

 

ادامه مطلب