ورود داده از اکسل به spss

موضوعات : آموزش SPSS

انتقال داده از اکسل به spss
 1- پس از وارد کردن داده ها در اکسل، آن را ذخیره کرده و Excel را ببندید.
 2- SPSS را باز کنید و با قرار دادن پنجره Data Editor روی صفحه، از منوی بالای صفحه File، open، Data را کلیک کنید.
3- در قسمتی که Files of Type نام دارد Excel را انتخاب کنید.
فایل های Excel پسوند .xls دارند. فایل حاوی داده های خود را پیدا کنید.
روی آن کلیک کنید تا در قسمت File Name ظاهر شود.
4- روی کلید Open کلیک کنید.
صفحه با عنوان Opening Excel Data Source ظاهر می شود. مطمئن شوید که یک تیک در جعبه Read Variable Names From the First row of Data قرار داشته باشد.
روی ok کلیک کنید.
 داده ها روی صفحه ظاهر می شوند و نام متغیرها در بالای صفحه فهرست می شود
فیلم آموزشی ادامه مطلب..

ادامه مطلب

ساختار درختی به عنوان روش پیش بینی- بخش اول

موضوعات : آموزش SPSS

 

ساختار درخت تصمیم یک ساختار درختی، شبیه فلوچارت می‌باشد بالاترین گره در درخت گره ریشه است و گره های برگ، دسته ها یا توزیع دسته ها را نشان می‌دهند

درخت تصمیم یکی از ابزار های قوی و متداول برای دسته بندی و پیش بینی می‌باشد. در خت تصمیم بر خلاف شبکه های عصبی به تولید قاعده می‌پردازد. در ساختار درخت تصمیم، پیش بینی به دست آمده از درخت در قالب یگسری قواعد توضیح داده می شود. در حالی که در شبکه های عصبی تنها نتیجه پیش بینی بیان می‌شود و چگونگی به دست آمدن آنها در خود شبکه پنهان می‌ماند. همچنین در درخت تصمیم برخلاف شبکه های عصبی ضرورتی وجود ندارد که داده ها لزوماً به صورت عددی باشند.

داده کاوی

ادامه مطلب

معادلات ساختاری در PLS

موضوعات : آموزش SMART PLS

برازش مدل در روش معادلات ساختاری با تکنیک PLSاز روش بوت استرپ و بدون در نظرگرفتن حجم نمونه و بحث توزیع متغیرهای تحقیق انجام می شود. این روش بیشتر مدلساز بوده و حتی برای پیش بینی استفاده می گردد.(فربد،1398). در ادامه با شاخص هایی که مدل PLS را تایید می کنند می پردازیم:

آلفای کرونباخ: مقدار این شاخص باید بزرگتر از 0.7 باشد تا پرسشنامه دارایی پایایی باشد.

در تحقیق انجام شده این شاخص برای کل پرسشنامه برابر 0.96 بوده که مورد تایید است.

روایی پرسشنامه با شاخص ضریب پایایی مرکب: این شاخص باید دارای مقدار بزرگتر از 0.5 باشد تا پرسشنامه دارای روایی باشد.

روایی پرسشنامه با شاخص AVE جذر میانگین واریانس: این شاخص باید دارای مقدار بزرگتر از 0.7 باشد تا پرسشنامه دارای روایی باشد.

روایی واگرا: عناصر روی قطر الی ماتریس همبستگی جذر میانگین واریانس هستند که مقدار آن برای هر ستون از اعداد زیر آن باید بزرگتر باشد.

ادامه مطلب