انصراف
ورود داده از اکسل به spss

ورود داده از اکسل به spss

انتقال داده از اکسل به spss  1- پس از وارد کردن داده ها در اکسل، آن را ذخیره کرده و Excel را ببندید.  2- SPSS را باز کنید و با قرار دادن...

معادلات ساختاری در PLS

معادلات ساختاری در PLS

برازش مدل در روش معادلات ساختاری با تکنیک PLSاز روش بوت استرپ و بدون در نظرگرفتن حجم نمونه و بحث توزیع متغیرهای تحقیق انجام می شود. این روش بیشتر مدلساز...