آمارریاضی فرگوسن

از انجائیکه بحث های آمارریاضی در رشته آمار از اهمیت به سزایی برخوردار هستند در زیر کتاب بسیار قویآمارریاضی فرگوسنبرای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است.