ابزارهای آماری در رگرسیون غیر خطی

عنوان:

Statistical Tools for
Nonlinear Regression
A Practical Guide With S-PLUS and
R Examples

تعداد فصول: 7 فصل و 241 صفحه

سال انتشار: 2004

انتشارات: springer

مولف: ماری انه و همکاران
کپی
لینک اشتراک گذاری