انصراف

ارزش آمار و اطلاعات در تصمیم گیری

ارزش آمار و اطلاعات در تصمیم گیری

روزي آمار به اندازه خواندن و نوشتن از ضروريات زندگي يك ملت پويا خواهد شد .

هر نهاد وسازماني جهت برنامه ريزي ونظم بخشيدن به امور داخلي وارائه بهتر وظايف خود نياز به وسيله اي دارد تا موفق عمل كند واين نياز همانا تهيه وتنظيم آمار است. آمار شاخه اي از رياضيات است كه در آن با به دست آوردن نتايجي از يك سري داده ها سروكار داريم. براي مثال، تعداد خانوارهايي كه در چند خيابان زندگي مي كنند را به دست آورده و از آن يك سري نتايج استخراج  مي شود.


در نگاه كلي، آمار را ميتوان وسيله اي جهت سامان بخشيدن به اموري دانست كه در ابتدا هيچ نظمي ندارند و اگر هم نظمي دارند، به صورتي جزيي در آنها ديده ميشود. تهيه آمار و استخراج نتايج نهايي از آنها در واقع كمكي است به نظم دادن و ترتيب يا فقه نمودن امور دراز مدت كه در كوتاه مدت نتيجه بخش نيستند و به برنامه ريزي جامعي نياز دارند تا هر زمان بتوان با استناد به اين برنامه ريزيهاي مكتوب، گوشه اي از كار را به پيش برد. مستند سازي سوابق آمارهاي رسمي وتهيه راهنما ها، پرسشنامه ها ونتايج طرح هاي آماري رسمي مربوط به گذشته علاوه بر آنكه به روشنتر شدن حافظه تاريخي هر ملت نسبت به گذشته خويش كمك مي نمايد مي تواند براي برنامه ريزان و سياستگذاران با شبيه سازي شرايط اجتماعي واقتصادي گذشته آثار برنامه ها وسياست هاي دردست اجرا را پيش بيني نمايد از اينرو شناخت گذشته داراي اهميتي برابر با شناخت وضيعت حاضر است. از آنجا كه تصميم گيران وسياستگذاران زمان بسيار كمي رابراي تجديد نظر در تصميمات خود ويااصلاح ومتوقف نمودن آنها دراختيار دارندودرموقعيتهاي اضطراري بايد بسيار سريعتراز گذشته عكس العمل نشان دهند،لذا نظام آمار ملي بعنوان جزئي از نظام اطلاعات ملي بايد داراي آنچنان كارآيي باشدكه بتوانددرزمان مناسب اطلاعات وآمارصحيح وبهنگام رادر اختيار تصميم گيران قرار دهد. نظام آماري به دوطريق مي تواند به اين وظيفه عمل كند: 1-ازطريق تحليل آمارهاي مربوط به گذشته 2-باتهيه آمارواطلاعات بهنگام از وضعيتهاي جاري آمار در برنامه ريزي مديريت و نظارت برنامه هاي مراقبتي بهداشتي نيزاز اهميت اساسي و بنيادي برخوردار است. ترديدي نيست كه خدمات بهداشتي را بدون درنظر گرفتن حقايق آماري نمي توان به طور موثر اجرا كرد. چنانچه اطلاعات و داده ها به شبكه ها ي تصميم گيري ناقص باشد ، درجه اطمينان نسبت به تصميم اتخاذ شده كمتر خواهد بود. امروزه عمل تصميم گيري در اداره امور سازمانهاي بهداشتي و درماني بايد روي بررسي هاي علمي و آماري و اطلاعات ترديد ناپذير استوار باشد چرا كه ارسال اطلاعات نادرست و نا بهنگام از اوضاع بهداشتي و درماني مردم از دور افتاده ترين نقاط تا نزديكترين آنها منجر به اخذ تصميمات نابجاي سياست هاي بهداشتي كشور خواهد شد. آمار دروغ نمي گويد ، دروغگويان آمارسازي مي كنند