انصراف

آزمون هم خطی متغیرهای مستقل در ایویوز

آزمون هم خطی متغیرهای مستقل در ایویوز

فروض کلاسیک مدل رگرسیون شامل عدم همخطی بین متغیرهای مستقل می باشد طوریکه این متغیرها از همبستگی بالایی بین خودشان برخوردار نباشند. زمانیکه داده ها به صورت ترکیبی( پانلی) تعریف شده باشند بعد از برازش مدل همخطی انجام می شود. در رگرسیون پانلی همخطی از طریق نوشتن دستور در خط فرمان ایویوز ( EVIEWS ) به عنوان یکی از قابلیت های اساسی این نرم افزار که کمتر از آن استفاده می شود قابل انجام است. در ادامه به بحث آموزش وجودهمخطی در برازش مدل رگرسیون پانل از طریق نوشتن دستور 

NAME_MODEL.VARINF

در خط فرمان قابل انجام است.


این بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه های کاربری مجاز برای مشاهده این بخش نمی باشید.

بازگشت