انصراف

رسم چارت سازماني در visio

رسم چارت سازماني در visio

چارت سازماني نموداري است كه ساختار يك سازمان و ارتباط مشاغل يا موقعيت ها را نشان مي دهد. در اين آموزش يك نوع چارت وظيفه اي نمونه، به عنوان الگو بهمراه ارتباطات مستقيم و غير مستقيم در نرم افزار visio2019 ترسيم شده است. در آموزش هاي بعدي بيشتر رو مباحث ساختار سازماني و انواع آن بحث خواهد شد.