تحلیل عاملی اکتشافی

موضوعات : آموزش AMOS, آموزش SPSS

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی درSPSSو انتقال آن بهAMOS

در زمینه آموزش های استفاده از پلاگین های نصب شده در AMOS در آموزش های قبلی به انتخاب بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون متغیر میانجی در AMOS پرداختیم.

در این آموزش قصد داریم تحلیل عاملی اکتشافی را در SPSS با هم مرور کرده و سپس نتایج آن را در AMOSبوسیله پلاگین  ' Pattern Matrix Model Builderمنتقل کرده و مدل تحلیل عاملی متناظر را ترسیم نماییم.


نسخه مورد استفاده SPSS26 می باشد.
 

لینک دانلود فبلم

این آموزش اولین بار است اجرایی می گردد لطفا حق معنوی اثر رعایت گردد.

برای انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی می توان به منبع زیر مراجعه کرد:

منابع

ابراهیم فربد، بهانم اولادی، نرگس عباسی(1398)، تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمکspss25، انتشارات مهرگان قلم،

http://statwiki.kolobkreations.com

 کپی
لینک اشتراک گذاری