انصراف

تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی درSPSSو انتقال آن بهAMOS

در زمینه آموزش های استفاده از پلاگین های نصب شده در AMOS در آموزش های قبلی به انتخاب بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون متغیر میانجی در AMOS پرداختیم.

در این آموزش قصد داریم تحلیل عاملی اکتشافی را در SPSS با هم مرور کرده و سپس نتایج آن را در AMOSبوسیله پلاگین  ' Pattern Matrix Model Builderمنتقل کرده و مدل تحلیل عاملی متناظر را ترسیم نماییم.


نسخه مورد استفاده SPSS26 می باشد.
 

لینک دانلود فبلم

این آموزش اولین بار است اجرایی می گردد لطفا حق معنوی اثر رعایت گردد.

برای انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی می توان به منبع زیر مراجعه کرد:

منابع

ابراهیم فربد، بهانم اولادی، نرگس عباسی(1398)، تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمکspss25، انتشارات مهرگان قلم،

http://statwiki.kolobkreations.com

 مطالب مرتبط