انصراف

شاخص های پایایی و روایی در مدل های تحلیل عاملی تاییدی

شاخص های پایایی و روایی در مدل های تحلیل عاملی تاییدی

در آموزش های گذشته به بررسی نصب پلاگین ها در آموس برای نسخه های 24 به بالا و کمتر از آن پرداختیم و در اولین آموزش به کمک پلاگین، آزمون متغیر میانجی را در AMOS انجام دادیم. در این آموزش قصد داریم به کمک پلاگین " Validity and Reliability" روایی و پایایی مدل تحلیل عاملی تاییدی را بررسی کنیم. اگر عامل های پنهان در مدل، روایی و پایایی کافی را نشان ندهند برازش مدل معادلات ساختاری بی فایده خواهد بود.

 


 

این شاخص ها عبارتند از:

  • Composite Reliability (CR) ( پایایی ترکیبی)  
  • Average Variance Extracted (AVE)( میانگین واریانس استخراج شده)
  • Maximum Shared Variance (MSV)( حداکثر واریانس مشترک)
  • Average Shared Variance (ASV)(میانگین واریانس مشترک)

مقادیر قابل قبول بهمراه نوع شاخص ها

  • شاخص پایایی

CR>0.7

  • شاخص روایی همگرا

AVE>0.5

  • شاخص روایی تشخیصی

MSV

ریشه دوم AVE از همبستگی درون سازه ای بزرگتر باشد.

از آنجاییکه این آموزش برای اولین بار است که توسط این سایت منتشر می شود لطفا در نقل قول، ذکر منبع رعایت گردد.

منابع:

  • Hair, J., Black, W., Babin, B., and Anderson, R. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.): Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, USA.
  • Malhotra N. K., Dash S. (2011). Marketing Research an Applied Orientation. London: Pearson Publishing.
  • statwiki.kolobkreations.com

لینک دانلود فیلم