انصراف

تحلیل عاملی اکتشافی با AMOS

تحلیل عاملی اکتشافی با AMOS

هدف از این آموزش " انتخاب بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از قابلیت جستجوی مشخصات(Specification Search) " در نرم افزار AMOS می باشد نسخه ای که در این فیلم استفاده می شود AMOS 26می باشد.

برای تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزارSPSS استفاده می شود. که در نهایت برای هر عامل یا فاکتور یا سازه، گویه ها ( در داده های پرسشنامه ای ) مشخص می شود. در این آموزش قصد داریم با استفاده از معیار BCC ( معیار براون کودک ) یا AIC ( معیار اطلاعات آکائیک ) بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافیشناسایی شود.


بهترین مدل، مدلی است که دارای کمترین مقدارBCC می باشد. در این قسمت مدل های زیادی شناسایی می شود ولی بهترین مدل توسط معیار مذکور انتخاب می شود.

جستجوی مشخصات و معیارهای ذکر شده از طریق مسیر زیر در AMOS می باشد:

Analyze….. Specification Search