نرم افزار معادلات ساختاری AMOS یکی از رایجترین نرم افزارهای تحلیل معادلات ساختاری است که در زمینه تکنیک های معادلات ساختاری با روش های MLE و بوت استرپ یا PLS و روشهای بیزین کارایی دارد. این نرم افزار همچنین توانایی محاسبات اثرات غیر مستقیم را در نقش متغیرهای میانجی دارد. در فیلم آموزش پیوست چگونگی نصب آموس 25 یا AMOS 25 بهمراه یک نمونه تحلیل عاملی تاییدی و همچنین فارسی سازی مدل اجرا شده بحث شده است.

آموزش AMOS25
برای دانلود فیلم آوزشی به ادامه مطلب رجوع فرمایید.

دانلود فیلم آموزشی نصب AMOS 25

دانلود AMOS 25

دانلود فیلم آموزش تحلیل عاملی تاییدی با AMOS 25

دانلود فهرست مطالب کتاب مدل سازی معادلات ساختاری با AMOS 24

منبع آموزشی کتاب AMOS 25 : مدل سازی معادلات ساختاری در داده های پرسشنامه ای به کمکAMOS 24، انتشارات مهرگان قلم، ابراهیم فربد