انصراف

تحلیل چندگروهی در PLS

تحلیل چندگروهی در PLS

تحلیل چند گروهی ( Multi- group Analysis) به زبان خیلی ساده مقایسه مدل بین چندگروه در نرم افزار SMART PLS می باشد.

تحلیل چند‌گروهی  PLS برای تعیین این استفاده می‌شود که آیا مدل PLS به‌طور معنی‌داری بین گروه‌ها متفاوت است یا خیر.
1-  آزمودن این که آیا بخش‌های تشکیل شده به‌وسیله FIMIX یا POS از یکدیگر تفاوت دارند یا خیر. اگر هیچ بخشی در ضرایب مسیر به‌طور معنی‌دار از سایر بخش‌ها متفاوت نبود، یک راه‌حل یک بخشی تضمین شده و الگوریتم PLS سنتی می‌تواند به‌کار رود.

ادامه مطلب
 

 

 


1-  آزمودن این که آیا مدل PLS بین گروه‌های شکل گرفته به‌وسیله تحلیل خوشه‌ای، تحلیل عاملی، مقیاس‌بندی چندبعدی و سایر رویکردها و روش‌های آماری تفاوت دارد یا خیر.
2-  آزمون اینکه آیا مدل PLS برای متغیرهای اندازه‌گیری شده تفاوت دارد یا خیر (برای مثال؛ آزمودن اینکه آیا مدل بین مردان و زنان تفاوت دارد با فرض اینکه جنسیت یک متغیر سنجیده شده است).
تحلیل چند‌گروهی، که تحلیل چند‌گروهی پارامتری نیز نامیده می‌شود نمونه‌های مستقل آزمون‌های t را جهت مقایسه مسیرها بین گروه‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد، همانگونه که توسط کیل و دیگران (۲۰۰۰) پیشنهاد شده است. تحلیل چند گروهی بر خلاف PLS سنتی، پارامتریک است زیرا آزمون معنی‌داری نیازمند مفروض انگاشتن توزیع‌های نرمال چندمتغیره است(فربد،1397، مهرگان قلم).

سه معیار برای مقایسه مدل بین دوگروه در تحلیل MGA وجود دارد:
1-    معیار MGA-PLS
2-     معیار Parametric test
3-    معیار ولچ – ساترویت
.در هر سه معیار مبنای تصمیم گیری سطح معنی داری به دست آمده از آزمون  MGA  می باشد

تحلیل چندگروهی در PLS

منبع : حداقل مربعات جزیی: مدل های معادلات ساختاری و رگرسیون( SMART PLS ) - انتشارات مهرگان قلم : ابراهیم فربد