رگرسیون خطی متغیر گروهبندی

موضوعات : آموزش SPSS

آموزش فرآیند رگرسیون خطی به تفکیک گروه مثلاً صنعت یا جنسیت در spss