فرق اصلی تحلیل مسیر با تحلیل رگرسیونی

فرق اصلی تحلیل مسیر با تحلیل رگرسیونی در این است که در تحلیل رگرسیونی وابستگی یک متغیر ( وابسته ) به متغیرهای دیگر ( مستقل ) تنها در یک معادله بررسی می­شود که همان معادله خط رگرسیون استانداردشده می­باشد. در صورتی­که در تحلیل مسیر بتاهای محاسبه­شده، ضرایب مسیری هستند که مجموعه معینی از متغیرهای مستقل را به متغیرهای وابسته وصل می­کنند و در چند معادله بررسی می­شوند.

رگرسیون و ضرایب رگرسیونی صرفاً تاثیر مستقیم یک متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته را نشان می­دهد. در حالیکه تحلیل مسیر علاوه بر مشخص نمودن تاثیرات مستقیم متغیر مستقل ( علت ) بر روی متغیر وابسته ( معلول ) تاثیرات غیرمستقیم یک متغیر را روی متغیر وابسته نشان می­دهد.

تحلیل مسیر میزان کذب روابط میان متغیرها را نشان می­دهد یعنی چقدر از این روابط ناشی از متغیرهای مستقل مورد نظر است و چقدر ناشی از متغیرهای خارج از تحلیل ماست. ( هومن، 1385)

تحلیل مسیر