تحلیل واریانس دوطرفه

موضوعات : آموزش SPSS

تحلیل واریانس دوطرفه

تحلیل واریانس دوطرفه[1]

نظریات اساسی تحليل واريانس یک­طرفه را با دو متغیر یا فاکتور مستقل گسترش می­ دهد. وقتی دو فاکتور در محدوده­ایی قرار می­ گیرند که به آن طرح عاملی گفته می­شود، هر سطح از یک فاکتور با سطح فاکتور دیگر ترکیب می ­شود.

تحلیل واریانس دوطرفه مثل تحلیل واریانس یک­طرفه روی متغیر وابسته ­ی منفردی اجرا می­ شود که روی یک بازه یا مقیاس نسبی اندازه ­گیری می­شود. هدف تحلیل واریانس دوطرفه نتیجه ­گیری در مورد تاثیر فاکتور­ها، به تنهایی یا به صورت ترکیبی روی میانگین متغیر وابسته است. در مثال ما که نوع فاکتور­های رویه و بارشناختی ترکیب می­ شوند، در صورتیکه متغیر وابسته تعداد کلمات مطالعاتی فراخوان شده باشد، با اجرايت حلیل واریانس دو طرفه، هدف، دانستن این موضوع است که کدام نوع از رویه و بار­شناختی می­تواند روی میانگین تعداد کلمات مطالعاتی فراخوان شده، تاثیر داشته باشد.

 

 

 

[1]. Analysis of Variance (ANOVA)


این بخش اختصاص دارد به موتورهای جستجو.

ضمناً شما عضو گروه های کاربری مجاز برای مشاهده این بخش نمی باشید.

بازگشت


کپی
لینک اشتراک گذاری