انصراف

کتاب مدل سازی معادلات ساختاری

کتاب مدل سازی معادلات ساختاری

دوستان عزیز کتاب مدل سازی معادلات ساختاری در داده های پرسشنامه ای به کمک AMOS 24پس از ویرایش اول از سوی انتشارات مهرگان قلم چاپ و وارد بازار شد.
کتاب فوق در 7 فصل بصورت مطالعه موردی و همراه با داده های هر فصل بصورت کاملا موردی نوشته شده است. در انتها یک فصل به عنوان یک نمونه اجرایی در تحقیقات داخلی با روش خوشه بندی - معادلات ساختاری و آزمون فرض ها در نرم افزار LISREL-AMOS و SPSS برای آشنایی محققین آورده شده است.
سر فصل های کتاب
1- مفاهیم اساسی در مدل سازی معادلات ساختاری
2- استفاده از برنامه آموس
3- مدل تحلیل عاملی تاییدی درجه اول
4- روایی مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
5- مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم
6- آزمون روایی یک ساختار علی که در این فصل برآورد بیزی با برآورد MLE در آموس مقایسه شده است.
7- نمونه تحلیل پایان نامه کار شده در مقطع کارشناسی ارشد (مطالعه موردی) که با نرم افزار لیزرل کار شده است.


مدلسازي معادلات ساختاري در داده هاي پرسشنامه اي به كمك AMOS 22

کتاب آموس
 
کتاب معادلات ساختاری با amos
ویرایش شده در ۸ فروردین - ۱۳۹۸