انصراف

آزمون نرمال سازی

آزمون نرمال سازی

دوستان عزیز یکی از آزمون های مورد استفاده برای تشخیص نرمال بودن داده ها آزمون کولموگروف اسمیرنوف می باشد که در ادامه مطلب مبانی تئوری این آزمون تشریح شده است.