هم خطی در رگرسیون

موضوعات : مطالب عمومی

زمانی مشکل هم خطی در برازش رگرسیون چندگانه بوجود می آید که بین متغیرهای مستقل ضریب همبستگی بالایی برقرار باشد یا به عبارت دیگر ترکیب خطی از یکدیگر باشند. در مقاله پیوست این مشکل به صراحت بحث شده است.

 
کپی
لینک اشتراک گذاری