رگرسیون ریچ

دوستان عزیز همانطور که می دانید زمانی که متغیرهای مستقل با یکدیگر دارای ضریب همبستگی بالایی باشند احتمال وجود هم خطی بسیار زیاد است یکی از راههای از بین بردن هم خطی رگرسیون ریچ است که در این روش فرض می شود برآورد ضرایب بتا اریب و دارای کمترین واریانس نسبت به روش حداقل مربعات هستند.

در این زمینه مقاله ای بسیار خوب و کامل در مجله اندیشه آماری به چاپ رسیده که برای آشنایی دوستان در پیوست قرار داده شده است.

 
کپی
لینک اشتراک گذاری