انصراف

تحلیل داده های پانل- آزمون هاسمن

تحلیل داده های پانل- آزمون هاسمن

آزمون هاسمن

سؤالي كه اغلب در مطالعات كاربردي مطرح مي شود، اين است كه آيا شواهدي دال بر قابليت ادغام شدن داده ها وجود دارد يا اينكه مدل براي تمام واحدهاي مقطعي متفاوت است. لذا بايد ابتدا بررسي شود كه آيا بين مقاطع، ناهمگني يا تفاوت هاي فردي وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود ناهمگني از روش داده هاي تابلويي و در غير اين صورت، از روش داده هاي تلفيقي با رويكرد حداقل مربعات براي تخمين مدل استفاده مي گردد. براي اين منظور آزمون F ليمر انجام مي گيرد. در اين آزمون، فرضيه H0 يكسان بودن عرض از مبدأها (داده هاي تلفيقي) در مقابل فرضيه مخالف  H1ناهمساني عرض از مبدأها (روش دادههاي تابلويي) قرار مي گيرد. اگر مشخص شد كه مقاطع مورد بررسي ناهمگن و داراي تفاوت هاي فردي بوده ، رو شهاي تابلويي مناسبتر هستند، به منظور انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي از آزمون هاسمن استفاده شده است. آماره آزمون هاسمن كه براي تشخيص ثابت يا تصادفي بودن تفاوت هاي واحدهاي مقطعي محاسبه می شود، داراي توزيع كاي- دو با درجه آزادي برابر با تعداد متغيرهاي مستقل است. 


این بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه های کاربری مجاز برای مشاهده این بخش نمی باشید.

بازگشت