انصراف

مقدمه اي بر نظام جامع آماري

مقدمه اي بر نظام جامع آماري

چالش هاي توليد آمار نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پيش نياز كليه تصميم گيري ها، سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها بر كسي پوشيده نيست. اين نقش با افزايش پيچيدگي.

 


در بُعد اجتماعي و اقتصادي در عصر اطلاعات به قدري بديهي است كه نظام آماري كشورها و حجم و كيفيت بانك هاي اطلاعاتي آنها نه تنها يكي از مهم ترين شاخص هاي توسعه يافتگي كشورها به شمار مي رود، بلكه متقابلاً نيز سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها، بدون در اختيار داشتن آمار كافي، صحيح و دقيق و به هنگام، ممكن نيست . با وجود اين توسعه و ايجاد يك نظام كارآمد و مؤثر در توليد و عرضه آمار مهم ترين چالش فراروي كشورها در حوزه آمار است. از جمله موارد ديگري كه در اين حوزه وجود دارد عبارتند از: • نياز روزافزون جوامع به "تصميم سازي و مديريت بر اساس شواهد" • تغييرات اقتصادي و اجتماعي نظير جهاني شدن اقتصاد، دگرگوني ساختارهاي صنعتي و پير شدن جمعيت • كمبود بودجه و منابع انساني در توليد و انتشار آمار • بهبود كيفيت و ايجاد تعامل بين بخش هاي آموزشي و اجرايي آمار • عدم توجه به نيازهاي كاربران آمار در هنگام توليد آن چگونه می توان آمار ه های قابل اطمینان تولید کرد؟ در عصر حاضر آمار و اطلاعات دقيق و به روز از جمله ابزارهاي مهم برنامه ريزي و سياست گذاري و سنجش سياستهاي اتخاذ شده به شمار مي آيد. بنابراين تهيه و تدوين اينگونه اطلاعات قابل اعتماد، بخشي از فعاليتهاي ضروري و مهم سازمانها تلقي مي شود.

مديران و سرمايه گذاران، با تكيه بر آمارها مي كوشند در اكثر برنامه ريزيها و تصميم گيريها از الگوي گذشته سعي و خطا اجتناب كرده و از هزينه ها بكاهند. بررسي ها نشان مي دهد كه تنها با اتكا بر آمار معتبر مي توان از منابع و زمان بدرستي استفاده كرد و فعاليتها و سياستها را در جهت تحقق اهداف پي ريزي و هدايت نمود. توسعه سازمان ها ارتباطي تنگاتنگ با حجم و گستردگي سيستم هاي توليد و انتقال آمار و اطلاعات به عنوان يکي از پارامترهاي اساسي در تصميم سازي و تصميم گيري دارد. آمار و اطلاعات، قوي ترين ابزار جهت برنامه ريزي آينده، ارزيابي عملکرد گذشته و تصميم گيري در سطوح مختلف مديريت مي باشد. بنابراين نظام آماري و نظام برنامه ريزي دو نظام در خدمت توسعه و پيشرفت هر سازمان است. ليکن کارکرد موفق نظام آماري مانند هر نظامي نيازمند برنامه ريزي و نظارت مستمر است و صرفاً پايه گذاري نظامي براي تهيه اطلاعات آماري، پاسخگويي به تمام نيازها را تضمين نمي کند و هدايت و بهبود آن مانند هر فعاليتي، به برنامه ريزي و هماهنگي نياز دارد. يك نظام جامع آماري عبارت است از يك مجموعه از قوانين و مقررات مربوط ، ساختارهاي سازماني، نيروي انساني كارآمد، مديريت هوشمند، تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري كه فرايند توليد، انتقال و تجزيه و تحليل آمار واطلاعات را براي استفاده مديران، برنامه ريزان و تصميم گيران در يك جامعه آماري (سازمان) مديريت مي كند.بطور خلاصه می توان گفت هدف از طراحی و استقرار یک نظام جامع آماری تهیه ، تولید، رده بندی و انتشار آمارهای با کیفیت قابل قبول و مورد نیاز کلیه سطوح مدیریتی و اجرائی از منابع داخل و خارج سازمان است تا از این آمارها به منظور تصمیم گیری، برنامه ریزی و پژوهش،کنترل و ارزیابی و غیره بهره گرفته شود. این نظام آماری باید دارای ویژگیهائی چون جامعیت، یکسان بودن مفاهیم و تعاریف ، استاندارد بودن تعاریف، استقلال داده ها، بهینه بودن داده ها، کارا بودن آمارها و شمولیت باشد. نظام جامع آماری یکی از نظام های موجود می باشد که به دلیل رعایت اصول ( در قسمت بعدی به شرح آن پرداخته می شود ) می تواند آماره های قابل اعتماد تولید نماید.