دوستان عزیز همچنانکه می دانید روش pls -یا روش کمترین مجذورات جزیی در معادلات ساختاری زمانی استفاده می شود که تعداد حجم نمونه کم باشد یا توزیع داده ها نرمال نبوده یا معلوم نباشد. در این حالت به جای استفاده از روش ماکزیمم درستنایی برای برآورد بارهای عاملی از روش بوت استرپ یا جک نایف استفاده می شود( برای مطالعه بیشتر به کتاب تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک spss19  انتشارات عابد مراجعه کنید.)

ادامه مطلب....


برای برازش مدل نرم افزارهای گوناگونی مانند pls graph - smart pls - visulpls و غیر وجود دارند . هر کدام از ز این نرم افزارها محدودیت خاص خود را دارند. بطور مثال نرم افزار plsgraph چون نسخه دانشجویش در کشور موجود است بیش از 30 تا متغیر مشاهده شده را نمی توان به سازه ها تخصیص داد یا حتی اگر نسخه کرک شده موجود باشد حداکثر 100 متغیر مشاهده شده را می توان برازش داد. 

یکی دیگر از نرم افزارهای دیگر که بسیار عمومی و پرکاربرد می باشد نرم افزار xlstat می باشد که  با دانلود نرم افزار فوق و نصب آن روی اکسل به راحتی می توان pls را در آن اجرا کرد. برای آشنایی دوستان با روش pls در اکسل یک نمونه خروجی برایتان پیوست کردم خودتون خروجی آن را با نرم افزارهای دیگر مقایسه کنید شگفت زده می شوید!!!!!

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.