دوستان در فایل زیر یک نمونه پروژه عملی که توسط بنده در مورد برازش مدل پروبیت در نرم افزار eviows انجام شده برای دانلود قرار داده شده است. در این مدل probit  متغیر وابسته دو حالتی بوده و از توزیع نرمال پیروی می کند.