رگرسیون پروبیت با eviows

دوستان در فایل زیر یک نمونه پروژه عملی که توسط بنده در مورد برازش مدل پروبیت در نرم افزار eviows انجام شده برای دانلود قرار داده شده است. در این مدل probit  متغیر وابسته دو حالتی بوده و از توزیع نرمال پیروی می کند.