تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

موضوعات : آموزش AMOS, آموزش SPSS

امروزه اعتبار يافته هاي علمي تحت تأثير روش يا روشهاي پژوهشي است كه محققين در فرايند تحقيق از آن بهره مي گيرند. در اين فرايند استفاده تحقيقات حوزه هاي گوناگون از روش هاي آماري از يك طرف و بهره گيري ازبرنامه هاي رايانه اي.

از سوي ديگر شتاب فزايندهاي را به تحقيقات علمي بخشيده است. اگر چه توسعه اينگونه نرم- افزارها كمك زيادي به اين تحقيقات كرده است، اما عدم آشنايي برخي از محققين به روشهاي آماري و تكيه صرف به برنامه هاي آماري رايانه اي باعث گرديده است كه اشكالات اساسي از تحليلهاي آماري در مطالعات گوناگون حادث شود و زماني كه پاي روش هاي پيشرفته آماري و تجزيه و تحليل چند متغيره در تحقيقات باز مي- شود اينگونه اشتباهات مضاعفتر ميگردد. در اين ميان در دهههاي اخير روش هاي پيشرفته آماري مانند رگرسيون چندگانه، تحليل مسير، تحليل عاملي ( اكتشافي و تأييدي ) و مدلسازي معادلات ساختاري از جمله روشهايي است كه در سطح وسيع در تحقيقات علمي، پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و بويژه رساله هاي دكتري براي بررسي و تحليل مدلهاي مفهومي، توسط بسياري از دانشجويان و محقيقن مورد استفاده قرار مي گيرد. هر چند توضيح و بحث در رابطه با روش هاي پيشرفته آماري در چهار چوب این کتاب تعریف نشده است، لذا در اين قسمت سعي بر آن است كه از بين روش هاي مذكور، موارد كاربرد و مفروضات دو روش تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي  مورد بحث قرار گيرد.

 


این بخش اختصاص دارد به .

ضمناً شما عضو گروه های کاربری مجاز برای مشاهده این بخش نمی باشید.

بازگشت


کپی
لینک اشتراک گذاری