خوش آمدید

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی پیرسن در spss

 مسیر بدست اوردن ضریب همبستگی پیرسن در spss به چه صورته؟

 
analyze>correlate>bivariate
 
 
مراحل انجام دستور
 
1)انتخاب متغیرها و انتقال به کادر variable
 
2)انتخاب آزمون: دو آزمون کندال و اسپیرمن برای متغیرهای رتبه­ای و آزمون پیرسون برای متغیر های فاصله­ای و نسبی است.
 
در بخش Test of significance از طریق دو گزینه One –tailed و Two- tailed می توان تک دامنه و دو دامنه بودن آزمون همبستگی را مشخص نمود.
 
با فعال کردن گزینه Flag significant Correlation در خروجی آزمون همراه با سطح معناداری یک درصد(0.01)دوستاره **و برای سطح معناداری  (0.05) یک ستاره* را نمایش می­دهد.
 
3) با فشردن دکمه Option کادری باز می شود که می توان به محاسبه میانگین­ها پرداخت و مقادیر نامعلوم را نیز بر حسب موارد مختلف تنظیم نمود.
 
در بخش Statistics  انتخاب گزینه  Means & standard deviations سبب می­شود که برای هریک از متغیرهای منتقل شده به کادر Variables list مقادیر میانگین، انحراف معیار و تعداد داده ها محاسبه شده و در جدول آماره­های توصیفی نشان داده شود.
 
در بخش Missing Values :
 
انتخاب گزینهExclude cases Pairwise  سبب می شود که برای هرجفت متغیر، سطرهایی از فایل داده ها را در محاسبات مربوط به همبستگی شرکت دهد که هر دو متغیر آن مقدار گرفته­اند.
 تنها سطرهایی از فایل داده را در محسابات مربوط به همبستگی شرکت دهد که تمام متغیرهای منتقل شده به کادر Variables از کادرBivariate Correlation مقدار گرفته باشند.
 

ادامه مطلب

ضریب همبستگی تتراکُریک

ضریب همبستگی پلی کُریک

تکنیکی در آمار است که برای برآورد همبستگی میان متغیرهای نهفته دارای توزیع نرمال، از دو متغیر ترتیبی مشاهده­شده استفاده می­شود.

همبستگی تتراکُریک

ضریب همبستگی محاسبه­شده بین دو متغیر دارای توزیع نرمال که هر دو متغیر به­صورت دو وجهی می­باشند.

به عبارت دیگر در صورتیکه در محاسبه همبستگی پلی­کُریک متغیرها دووجهی باشند، همبستگی تتراکُریک بدست می­آید. در صورتیکه در همبستگی چندمجموعه­ای به جای یک متغیر ترتیبی کلی، یک متغیر دووجهی باشد، همبستگی چندمجموعه­ای، همبستگی دو مجموعه­ای[1]نیز نامیده می­شود( بر گرفته از کتاب در حال چاپ تحلیل معادلات ساختاری در داده های پرسشنامه ای به کمک AMOS 22 ).[1] . Biserial Corralation

ادامه مطلب

تحلیل آماری با spss

دوستان عزیز در فایل پیوست یک نمونه تحلیل آماری برای آشنایی بیشتر دوستان با روش های آماری در زمینه حسابداری که داده هاش بصورت کیفی جمع آوری شده است ، قرار داده شده است 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

تجزیه و تحلیل آماری

 

ادامه مطلب

ضریب همبستگی یک متغیر کیفی با متغیر دیگر

دوستان عزیز وقتی که بخواهیم بین یک متغیر کیفی دوحالتی مانند جواب سوالات پرسشنامه در حالت بله و خیر یا جنسیت و یا وضعیت تاهل با یک متغیر دیگر از هر نوعی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. اما با توجه به مطالعاتی که در این زمینه انجام شد مهمترین روش برای ضریب همبستگی بین این متغیر ها ضریب همبستگی پیرسون می باشد که در مقاله پیوست هم تشریح شده است.

 

ادامه مطلب