انصراف

آموزش spss

شناسنامه سرشماري در ايران

شناسنامه سرشماري در ايران

گروه اسناد و اطلاع رساني- پنجمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن پس از انقلاب اسلامي در حالي در سراسر كشور اجرا مي شود كه كسب داده هاي جمعيتي براي يافتن...