انصراف

آموزش spss

معرفي كتاب SPSS19

معرفي كتاب SPSS19

نام كتاب: تحليل داده هاي پرسشنامه اي به كمك SPSS PASW 19 مولفان: ابراهيم بايزيدي - بهنام اولادي - دكتر نرگس عباسي اولين سال انتشار: شهريور ماه 1388 با 3000 تيراژ دومين سال...