آزمون لیمر

پانل دیتا

موضوعات : مطالب عمومی

درداده های پانل دیتا در ابتدا باید روش تخمین مشخص باشد. روش تخمین مشتمل بر دو روش می باشد:
1.استفاده از روش تلفیقی: در این روش مقاطع همگن فرض می شود.
2.استفاده از روش پانل: در این روش مقاطع غیر همگن فرض میشود. این روش خود شامل دو نوع تخمین می باشد:
روش اثرات ثابت: در این روش تفاوت مقاطع صرفا در ضرایب لحاظ می شود.
روش اثرات تصادفی: در این روش تفاوت در مقاطع علاوه بر اینکه در ضرایب لحاظ می شود، سایر ویژگی های مقاطع نیز در ضرایب لحاظ می گردد.
با توجه به آنچه گفته شد، در ابتدا لازم است روش برآورد مشخص شود برای اینکار از آزمونF استفاده می شود که فرض صفر آن مبتنی بر همگن بودن مقاطع است و فرض مقابل آن مبنی بر غیر همگن بودن مقاطع میباشد. حال اگر فرض صفر در این آزمون پذیرفته شود از روش تلفیقی برای برآورد مدل استفاده خواهد شد و در غیر این صورت از روش پانل دیتا استفاده میشود. البته برای مشخص شدن نوع روش برآورد در پانل نیز از آزمون هاسمن استفده میگردد، در این آزمون فرض صفر مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی برای برآورد میباشد و فرض مقابل آن فرض استفاده از روش اثرات ثابت میباشد.
 

ادامه مطلب

تحلیل داده های پانل- آزمون هاسمن

آزمون هاسمن

سؤالي كه اغلب در مطالعات كاربردي مطرح مي شود، اين است كه آيا شواهدي دال بر قابليت ادغام شدن داده ها وجود دارد يا اينكه مدل براي تمام واحدهاي مقطعي متفاوت است. لذا بايد ابتدا بررسي شود كه آيا بين مقاطع، ناهمگني يا تفاوت هاي فردي وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود ناهمگني از روش داده هاي تابلويي و در غير اين صورت، از روش داده هاي تلفيقي با رويكرد حداقل مربعات براي تخمين مدل استفاده مي گردد. براي اين منظور آزمون F ليمر انجام مي گيرد. در اين آزمون، فرضيه H0 يكسان بودن عرض از مبدأها (داده هاي تلفيقي) در مقابل فرضيه مخالف  H1ناهمساني عرض از مبدأها (روش دادههاي تابلويي) قرار مي گيرد. اگر مشخص شد كه مقاطع مورد بررسي ناهمگن و داراي تفاوت هاي فردي بوده ، رو شهاي تابلويي مناسبتر هستند، به منظور انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي از آزمون هاسمن استفاده شده است. آماره آزمون هاسمن كه براي تشخيص ثابت يا تصادفي بودن تفاوت هاي واحدهاي مقطعي محاسبه می شود، داراي توزيع كاي- دو با درجه آزادي برابر با تعداد متغيرهاي مستقل است. 

ادامه مطلب