انصراف
شناسنامه سرشماري در ايران

شناسنامه سرشماري در ايران

گروه اسناد و اطلاع رساني- پنجمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن پس از انقلاب اسلامي در حالي در سراسر كشور اجرا مي شود كه كسب داده هاي جمعيتي براي يافتن...

تعريف آمار

تعريف آمار

همه ما در زندگي روزمره و در كارهايي كه انجام مي دهيم خواسته يا ناخواسته از آمار استفاده مي كنيم . وقتي مي گوييم ديروز باراني بود ما به سادگي...