خوش آمدید

آموزش pls

موضوعات : فروشگاه1

 

در تحلیل های pls با دو دسته مدل سروکار داریم مدل های تکوینی و مدل های انعکاسی، بعد از برازش مدل اگر بارعاملی مسیرها غیر معنی دار نباشد چه اتفاقی می افتد، در تصویر زیر جواب این سوال داده شده است.

تحلیل pls

ادامه مطلب

رگرسیون PLS در SPSS

رگرسیون PLS در SPSS

نرم افزار SPSS رگرسیون PLS را در دو حالت خیلی مفید توصیه می‌کند؛ هنگامی‌که متغیرهای پیش‌بین‌ دارای همبستگی بالایی بوده یا هنگامی‌که تعداد شاخص‌های پیش‌بین‌ از تعداد موارد بیشتر باشد. به عبارت دیگر هرگاه متغیرهای مستقل دارای همخطی باشند از این رگرسیون استفاده می شود.

الگوریتم PLSیک عامل پنهان (بطور فنی؛ مولفه‌هایی از تحلیل مؤلفه‌های اصلی به‌کار برده شده) را برای مجموعه‌ای از متغیرهای مستقل و وابسته استخراج می‌کند به‌طوری که تبیین کواریانس بین دو متغیر پنهان حداکثر می‌شود.

رگرسیون pls

مسیر اجرای آن بصورت زیر می باشد:

Analyze >Regression >Partial Least Squares

ادامه مطلب

مزایای تحلیل مسیر بر رگرسیونی

موضوعات : فروشگاه

فرق اصلی تحلیل مسیر با تحلیل رگرسیونی

فرق اصلی تحلیل مسیر با تحلیل رگرسیونی در این است که در تحلیل رگرسیونی وابستگی یک متغیر ( وابسته ) به متغیرهای دیگر ( مستقل ) تنها در یک معادله بررسی می­شود که همان معادله خط رگرسیون استانداردشده می­باشد. در صورتی­که در تحلیل مسیر بتاهای محاسبه­شده، ضرایب مسیری هستند که مجموعه معینی از متغیرهای مستقل را به متغیرهای وابسته وصل می­کنند و در چند معادله بررسی می­شوند.

رگرسیون و ضرایب رگرسیونی صرفاً تاثیر مستقیم یک متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته را نشان می­دهد. در حالیکه تحلیل مسیر علاوه بر مشخص نمودن تاثیرات مستقیم متغیر مستقل ( علت ) بر روی متغیر وابسته ( معلول ) تاثیرات غیرمستقیم یک متغیر را روی متغیر وابسته نشان می­دهد.

تحلیل مسیر میزان کذب روابط میان متغیرها را نشان می­دهد یعنی چقدر از این روابط ناشی از متغیرهای مستقل مورد نظر است و چقدر ناشی از متغیرهای خارج از تحلیل ماست. ( هومن، 1385)

تحلیل مسیر

ادامه مطلب