خوش آمدید
عضویت ویژهثبت نام در دوره های آموزشیانجمنفروشگاهانجمن spss

رگرسیون ریچ

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز همانطور که می دانید زمانی که متغیرهای مستقل با یکدیگر دارای ضریب همبستگی بالایی باشند احتمال وجود هم خطی بسیار زیاد است یکی از راههای از بین بردن هم خطی رگرسیون ریچ است که در این روش فرض می شود برآورد ضرایب بتا اریب و دارای کمترین واریانس نسبت به روش حداقل مربعات هستند.

در این زمینه مقاله ای بسیار خوب و کامل در مجله اندیشه آماری به چاپ رسیده که برای آشنایی دوستان در پیوست قرار داده شده است.

 

ادامه مطلب

توزیع پایدار

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز در فایل پیوست به معرفی توزیع های پایدار یا آلفا STABLE اشاره شده است. در ضمن هر کسی خواست در این زمینه مطالعه کند بنده پایان نامه خود را با همین موضوع  دفاع کردم

ادامه مطلب

دانلود نرم افزار PLS

دوستان عزیز در فایل پیوست فایل نرم افزار VPLS که برای بررسی و تحلیل معادلات ساختاری هنگامی که حجم نمونه کوچک و بطور تقریبی کمتر از 200 باشد استفاده می شود 

لینک آموزش نرم افزار PLS-AMOS

ادامه مطلب

ضریب همبستگی تتراکُریک

ضریب همبستگی پلی کُریک

تکنیکی در آمار است که برای برآورد همبستگی میان متغیرهای نهفته دارای توزیع نرمال، از دو متغیر ترتیبی مشاهده­شده استفاده می­شود.

همبستگی تتراکُریک

ضریب همبستگی محاسبه­شده بین دو متغیر دارای توزیع نرمال که هر دو متغیر به­صورت دو وجهی می­باشند.

به عبارت دیگر در صورتیکه در محاسبه همبستگی پلی­کُریک متغیرها دووجهی باشند، همبستگی تتراکُریک بدست می­آید. در صورتیکه در همبستگی چندمجموعه­ای به جای یک متغیر ترتیبی کلی، یک متغیر دووجهی باشد، همبستگی چندمجموعه­ای، همبستگی دو مجموعه­ای[1]نیز نامیده می­شود( بر گرفته از کتاب در حال چاپ تحلیل معادلات ساختاری در داده های پرسشنامه ای به کمک AMOS 22 ).[1] . Biserial Corralation

ادامه مطلب

تحلیل پایایی ( مانایی ) داده های سری زمانی

موضوعات : مطالب عمومی

به طور کلی ، یک فرآیند تصادفی هنگامی پایا می شود که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوورایانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد . گاهی ممکن است مدلهای رگرسیونی به صورت کاذب تخمین زده شوند به این معنی که بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل رابطه ای از لحاظ تئوریک وجود نداشته باشد ولی مدل با ضریب تعیین بالایی تخمین زده شود در حالی که آماره tبیانگر عدم وجود رابطه بین دو متغیر است .چیزی که در این مورد می توان بیان کرد این است که یک عامل دیگری در این میان وجود دارد که باعث معنی دار شدن مدل می شود و آن عامل زمان می باشد .

برای بررسی پایایی (مانایی ) داده ها ، از آزمون ریشه واحد دیکی – فولر unit root test استفاده می شود.

لازم به توضیح است که این آزمون در نرم افزار ایویوز و برای داده های سری زمانی یا پنل و پول انجام می شود.

ادامه مطلب

تحلیل علیت گرانجر

موضوعات : مطالب عمومی

اگرچه تحلیل های رگرسیونی، وابستگی یک متغیر به متغیر های دیگر را مورد بررسی قرار می دهد ولی به معنای وجود علیت یا به عبارت دیگر روابط علت و معلولی نمی باشد و اگر به بسیاری از معادلات برازش شده در دوره های پشین نگاهی انداخته شود حاکی از وجود روابط ساختگی و کاذب می باشد و این موضوع در واقع به وجود رگرسیون کاذب که به علت پایا نبودن جمله پسماند دو سری بر روی دیگر ایجاد می شود ، می باشد. برای بررسی رابطه علیت بین داده ها ، از آزمون انگل –گرنجرgranger causalityاستفاده می شود.

اساس کار آزمون علیت گرنجر که برای سری های زمانی طراحی شده است این است که آیا مقادیر با وقفه سری مذکور در توضیح دهی هریک از سری ها نقش دارند یا ندارند به عبارت دیگر هر دو حالت امکان پذیر است در کلامی ساده کدامیک علت و معلول یکدیگر هستند ، یا رابطه علیتی وجود ندارد و یا اینکه علیت دو طرفه می باشد 

لازم به توضیح است که این آزمون در نرم افزار ایویوز (eviews ) انجام می شود.

ادامه مطلب

شبیه سازی مونت کارلو

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز ایجاد داده های شبیه سازی شده در بعضی مواقع که داده های واقعی در دسترس نیستند امری ضروری به نظر می رسد. یکی از روش های شبیه سازی، شبیه سازی مونت کارلو می باشد 

برای آشنایی دوستان با این روش در ادامه مطلب کتاب شبیه سازی مونت کارلو پیوست شده است.

ادامه مطلب

تحلیل داده های پانل- آزمون هاسمن

موضوعات : مطالب عمومی

آزمون هاسمن

سؤالي كه اغلب در مطالعات كاربردي مطرح مي شود، اين است كه آيا شواهدي دال بر قابليت ادغام شدن داده ها وجود دارد يا اينكه مدل براي تمام واحدهاي مقطعي متفاوت است. لذا بايد ابتدا بررسي شود كه آيا بين مقاطع، ناهمگني يا تفاوت هاي فردي وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود ناهمگني از روش داده هاي تابلويي و در غير اين صورت، از روش داده هاي تلفيقي با رويكرد حداقل مربعات براي تخمين مدل استفاده مي گردد. براي اين منظور آزمون F ليمر انجام مي گيرد. در اين آزمون، فرضيه H0 يكسان بودن عرض از مبدأها (داده هاي تلفيقي) در مقابل فرضيه مخالف  H1ناهمساني عرض از مبدأها (روش دادههاي تابلويي) قرار مي گيرد. اگر مشخص شد كه مقاطع مورد بررسي ناهمگن و داراي تفاوت هاي فردي بوده ، رو شهاي تابلويي مناسبتر هستند، به منظور انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي از آزمون هاسمن استفاده شده است. آماره آزمون هاسمن كه براي تشخيص ثابت يا تصادفي بودن تفاوت هاي واحدهاي مقطعي محاسبه می شود، داراي توزيع كاي- دو با درجه آزادي برابر با تعداد متغيرهاي مستقل است. 

ادامه مطلب

آزمون نرمال بودن در ایویوز

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز یکی از فرض های معمول در برازش مدل های  رگرسیون نرمال بودن متغیر وابسته است که در ایویوز بهمراه خروجی آمار توصیفی توسط آزمون جاک برا آزمون می شود در این آزمون و آزمون های مشابه هرگاه سطح معنی داری بزرگتر از 0.05 باشد متغیرها نرمال هستند در غیر اینصورت باید با استفاده از تبدیلات کاکس و باکس نرمال شوند.

در همین راستا در نرم افزار EVIEWS یک ADDINS به نام  Normtest  نصب می شود که برای آزمون کردن توزیع نرمال تک متغیره یا چند متغیره متغیرها به کار برده می شود. برای نصب کافیست روی منوی ADD-INS در نرم افزار کلیک کرده و از MANAGE ADD-INS  و انتخاب فایل INSTALL ,  فایل ADD-NS و ADD کردن، آن را به نرم افزار اضافه کرد.

ادامه مطلب

تولید اعداد تصادفی در minitab

موضوعات : مطالب عمومی

دوستان عزیز در بعضی کارها تولید اعداد تصادفی از یک میانگین و انحراف مشخص در یک توزیع خاص مثلا تولید 100 نمونه با میانگین 5 و انحراف معیار 7 از توزیع نرمال اهمیت خاصی پیدا می کند. در ادامه مطلب نحوه تولید اعداد تصادفی در نرم افزار minitab تشریح شده است.

ادامه مطلب

تحلیل داده های پانل

موضوعات : مطالب عمومی

مدل‌سازي در قالب دادههاي تابلويي[1]:

پانل ديتا[2]اصطلاحي براي تلفيق مشاهدات مقطعي كشورها، بنگاه ها و خانوارها و....  طي دوره‌هاي زماني چند ساله مي باشد. بنابراين در ادبيات اقتصادسنجي، اطلاعات آماري مربوط به داده هاي ادغام شده از سري زماني و مقطعي را پانل ديتا گويند، يعني داده‌هاي مربوط به يكیا چندين متغير در دوره اي خاص و براي چندين منبع مختلف. در بعضي مواقع، جدا كردن داده‌ها به‌صورت مقطعي و زماني ميسر نيست و يا تلفيق آن­ها نتايج بهتري نسبت به تك تك آن‌ها به دستمي دهد. در اين شرايط استفاده از داده­هاي تلفيقي متداول مي‌باشد. مثلاً در بررسي‌هاي تابع توليد،مسأله‌اي كه وجود دارد اين است كه بتوان تغييرات تكنولوژيك را از صرفه‌هاي مقياس تفكيك كرد. دراين گونه موارد داده هاي مقطعي فقط اطلاعاتي را در مورد صرفه‌هاي مقياس فراهم مي­آورند، در حاليكه داده‌هاي سري زماني اثرات هر دو را بدون هيچگونه تفكيكي از اثراتشان نشان مي‌دهند. به طورمعمول در كارهاي تجربي فرض مي‌شود كه بازده ثابت به مقياس وجود دارد، لذا تغييراتي كه به وجودمي‌آيد تنها ناشي از تغييرات تكنولوژيكي در نظر گرفته مي‌شود كه مسلماً اين فرض شبهه برانگيز بودهو جاي سؤال دارد. با استفاده از داده‌هاي پانل شده مي توان اثرات تكنولوژي و صرفه هاي مقياس را به‌طور جداگانه مورد بررسي قرار داد.1-model of panel data

2- panel data

ادامه مطلب

آماده سازی داده ها در تحلیل pls

دوستان عزیز همانطور که می دانید پسوند ذخیره سازی داده در spss بصورت sav می باشد. برای اینکه داده های ذخیره شده در spss در نرم افزارهای pls قابل استفاده باشد باید فرمت آن را به dat تغیر داد. در ادامه مطلب فیلم تبدیل قرار داده شده است.

ادامه مطلب

فرمول کوکران

یکی از پیش فرضیات در تجزیه و تحلیل آماری تعین حجم نمونه می باشد برای تعین حجم نمونه در رشته های گروه علوم انسانی اکثر اوقات از جدول مورگان و فرمول کوکران استفاده می کنند. در اینجا فرمول کوکران به تفصیل برای جوامع محدود و نامحدود تشریح داده شده است. لازم به ذکر است نتایج جدول مورگان و فرمول کوکران تا حدی نزدیک بهم می باشند.

ادامه مطلب

تحلیل رگرسیون لجستیک و خوشه ای

دوستان همانطور که می دانید نرم افزار کلمنتاین یکی از نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری بخصوص در زمینه داده کاوی می باشد قبلا در انجمن سایت در مورد این نرم افزار توضیحاتی ارائه شده بود. در این قسمت برای آشنایی با این نرم افزار یک نمونه تحلیل از رگرسیون لجستیک و تحلیل خوشه ای قرار داده شده است امیدوارم مورد توجه دوستان قرار بگیرد.

ادامه مطلب

تحلیل آماری با spss

دوستان عزیز در فایل پیوست یک نمونه تحلیل آماری برای آشنایی بیشتر دوستان با روش های آماری در زمینه حسابداری که داده هاش بصورت کیفی جمع آوری شده است ، قرار داده شده است 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

تجزیه و تحلیل آماری

 

ادامه مطلب

تحلیل PLS

مدل­یابی معادلات ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات، درباره‌ی روابط متغیرهای مشاهده‌شده و مکنون است. در این پژوهش از مدل­یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزار PLS، جهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده است. مدل یابی PLSدر حوزه‌های متنوع از جمله منابع انسانی کاربرد دارد. نگرش Lisrelبر بیشینه‌سازی کواریانس و مدل یابی Plsبر بیشینه‌سازی واریانس تمرکز دارد. پی­ال­اس نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیک های مشابه معادلات ساختاری همچون Lisrelو Amosنیاز به شروط کمتری دارد. به طور مثال بر خلاف لیزرل، مدل یابی مسیر پی­ال­اس برای کاربردهای واقعی مناسب­تر است، به‌ویژه هنگامی که مدل‌ها پیچیده‌تر هستند بهره­گیری از این نگرش مطلوب­تر خواهد بود. البته مزیت اصلی آن در این است که این نوع مدل یابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد. در واقع Plsمحدودیت حجم نمونه ندارد و نمونه انتخاب‌شده می­تواند برابر یا کمتر از 30 باشد، که در این صورت نتایج نیز معتبر است. همچنین به‌عنوان متدی قدرتمند در شرایطی که تعداد نمونه‌ها و آیتم های اندازه‌گیری محدود است و توزیع متغیرها می‌تواند نامعین باشد مطرح می‌شود. مدل­یابی پی­ال­اس در دو مرحله انجام می‌شود، اولین مرحله، مدل اندازه‌گیری از طریق تحلیل های روایی و پایایی و تحلیل عامل تائیدی بررسی شود و در دومین مرحله، مدل ساختاری به‌وسیله برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخص های برازش مدل بررسی شود.

تحلیل PLS کلیک کنید:

ادامه مطلب

تحلیل AHP

موضوعات : مطالب عمومی

فرايند تحليل سلسله مراتبي در هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند گزينه و معيار تصميم گيري روبروست مي‌تواند استفاده گردد. معيارهاي مطرح شده مي‌تواند كمي و كيفي باشند. اساس اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته است. تصميم گيرنده با فراهم ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم گیری کار تحلیل را شروع می کند. در سطح صفر هدف تصمیم گیری قرار می گیرد و در سطح اول شاخص ها(معیارها) و در سطح دوم نیز گزینه ها جهت اولویت بندی قرار دارند که ممکن است با توجه به نوع مساله تعداد سطوح معیارهای اصلی و فرعی بیشتر باشد(مومنی، 1387). ساختار سلسله مراتبی شامل چهارسطح می باشد که سطح اول را هدف و سطح دوم را معیارهای اصلی، سطح سوم را معیارهای فرعی و سطح چهارم گزینه ها تشکیل داده اند که از روش AHPبرای تعیین اوزان معیارها و گزینه ها استفاده می شود.

 

ادامه مطلب

تحلیل بقا

موضوعات : مطالب عمومی

        یکی از انواع داده‌ها که مورد توجه و علاقه شدید محققین است، اهمیت دادن به فاصله زمانی تا وقوع بعضی حوادث مانند مرگ و میر است. به عبارت دیگر پرداختن و توجه نمودن به گروهی از افراد، به طوری که پس از مدتی برای هر کدام از آنها یک نقطه زمانی به نام شکست یا وقوع حادثه تعریف می‌گردد. شکست یا حادثه مورد بحث می‌تواند حداکثر یک بار برای هر فرد اتفاق افتد.

        ازجمله مواردی که می‌تواند مصداق شکست یا واقعه باشد، طول عمر یک ماشین صنعتی، اوّلین زمان مراجعه یک اتومبیل نو به تعمیرگاه، مدت اعتصاب یا زمان بیکاری افراد، بازگشت مجدد یک زندانی آزاد شده به زندان، روی‌آوری دوباره یک معتاد پس از ترک اعتیاد، زمان بقای یک بیمار پس از درمان یا انجام یک عمل جراحی، زمان طلاق یک زوج پس از ازدواج و مثال‌هایی از این قبیل باشد. از آنجایی که این روش‌ها در ابتدا غالباً برای مطالعات مرگ و میر به کار برده می‌شد و اساساً بدین منظور طراحی و به کار می‌رفت، به همین جهت، تجزیه و تحلیل زمان بقا نام گرفت.

        برای مشخص نمودن زمان بقا می‌بایست سه مؤلّفه :

·    مبداء زمان

·    مقیاس یا واحد اندازه‌گیری گذشت زمان

·    مفهوم شکست یا وقوع حادثه

        به طور واضح و دقیق تعریف شود و هیچ گونه ابهامی برای آنها وجود نداشته باشد. متداول‌ترین منبع این گونه اطلاعات، زمانی است که نقاط شروع بعضی حوادث مانند فاصله عمل جراحی تا مرگ یک فرد را ضبط و ثبت کنیم.

        در مطالعات بالینی، معمولاً زمان بقا به زمان مرگ، پیشرفت یک نشانه خاص یا زمان عود بیماری پس از بهبود آن برمی‌گردد. در داده‌های بقا، نقطه پایان بسیار واضح و روشن تعریف شده است ولی نقطه شروع به وضوح مشخص نیست. امّا بهترین تعریف آن زمانی است که بیماری تشخیص داده می‌شود.

ادامه مطلب