انصراف
سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزار های آماری/آموزشEVIEWS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

تحلیل داده های پانل

تحلیل داده های پانل

مدل‌سازي در قالب دادههاي تابلويي[1]: پانل ديتا[2]اصطلاحي براي تلفيق مشاهدات مقطعي كشورها، بنگاه ها و خانوارها و....  طي دوره‌هاي زماني چند ساله مي باشد. بنابراين در ادبيات اقتصادسنجي، اطلاعات آماري مربوط...