انصراف
سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزار های آماری/آموزشEVIEWS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

آموزش پانل دیتا در ایویوز11

آموزش پانل دیتا در ایویوز11

انواع داده‌هایی که عموماً برای تحلیل‌های تجربی به کار برده می‌شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: داده‌های سری زمانی داده‌های مقطعی داده‌های تلفیقی سری زمانی و مقطعی در داده‌های سری...