سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزار های آماری/آموزش SMART PLS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

معادلات ساختاری در PLS

موضوعات : آموزش SMART PLS

برازش مدل در روش معادلات ساختاری با تکنیک PLSاز روش بوت استرپ و بدون در نظرگرفتن حجم نمونه و بحث توزیع متغیرهای تحقیق انجام می شود. این روش بیشتر مدلساز بوده و حتی برای پیش بینی استفاده می گردد.(فربد،1398). در ادامه با شاخص هایی که مدل PLS را تایید می کنند می پردازیم:

آلفای کرونباخ: مقدار این شاخص باید بزرگتر از 0.7 باشد تا پرسشنامه دارایی پایایی باشد.

در تحقیق انجام شده این شاخص برای کل پرسشنامه برابر 0.96 بوده که مورد تایید است.

روایی پرسشنامه با شاخص ضریب پایایی مرکب: این شاخص باید دارای مقدار بزرگتر از 0.5 باشد تا پرسشنامه دارای روایی باشد.

روایی پرسشنامه با شاخص AVE جذر میانگین واریانس: این شاخص باید دارای مقدار بزرگتر از 0.7 باشد تا پرسشنامه دارای روایی باشد.

روایی واگرا: عناصر روی قطر الی ماتریس همبستگی جذر میانگین واریانس هستند که مقدار آن برای هر ستون از اعداد زیر آن باید بزرگتر باشد.

ادامه مطلب

الگوریتم PLS وزنی در smartpls3

الگوریتمPLSوزنی(WPLS)، آنگونه که توسط بکر و اسماعیل (2016) ارائه شده، یک نسخه اصلاح شده از الگوریتم مدل سازی مسیر PLSاصلی است که اوزان نمونه گیری را ترکیب می‌کند

برنامه های کاربردیPLS-SEM  معمولا بر روی پاسخ های تحقیق در مدیریت، علوم اجتماعی و تحقیقات بازار و محققانی که از  نمونه های جمع آوری شده خود برای ارزیابی پارامترهای جامعه استفاده می کنند، تمرکز دارند.  برای این منظور، نمونه باید نماینده جامعه باشد. با این حال، اعضای جامعه اغلب به طور مساوی به احتمال زیاد در نمونه گنجانده نمی شوند، که نشان می دهد واحدهای نمونه گیری احتمال متفاوت انتخاب شدن دارند از اینرو، هنگام ارزیابی پارامترهای جامعه، وزنهای نمونه برداری (بعد از طبقه بندی) باید برای دستیابی به برآوردهای سازگار استفاده شود.

 

ادامه مطلب

تحلیل چندگروهی در PLS

موضوعات : آموزش SMART PLS

تحلیل چند گروهی ( Multi- group Analysis) به زبان خیلی ساده مقایسه مدل بین چندگروه در نرم افزار SMART PLS می باشد.

تحلیل چند‌گروهی  PLS برای تعیین این استفاده می‌شود که آیا مدل PLS به‌طور معنی‌داری بین گروه‌ها متفاوت است یا خیر.
1-  آزمودن این که آیا بخش‌های تشکیل شده به‌وسیله FIMIX یا POS از یکدیگر تفاوت دارند یا خیر. اگر هیچ بخشی در ضرایب مسیر به‌طور معنی‌دار از سایر بخش‌ها متفاوت نبود، یک راه‌حل یک بخشی تضمین شده و الگوریتم PLS سنتی می‌تواند به‌کار رود.

ادامه مطلب
 

 

 

ادامه مطلب

آموزش pls

 

در تحلیل های pls با دو دسته مدل سروکار داریم مدل های تکوینی و مدل های انعکاسی، بعد از برازش مدل اگر بارعاملی مسیرها غیر معنی دار نباشد چه اتفاقی می افتد، در تصویر زیر جواب این سوال داده شده است.

تحلیل pls

ادامه مطلب