سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزار های آماری/آموزش AMOS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

تحلیل عاملی اکتشافی

موضوعات : آموزش AMOS, آموزش SPSS

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی درSPSSو انتقال آن بهAMOS

در زمینه آموزش های استفاده از پلاگین های نصب شده در AMOS در آموزش های قبلی به انتخاب بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون متغیر میانجی در AMOS پرداختیم.

در این آموزش قصد داریم تحلیل عاملی اکتشافی را در SPSS با هم مرور کرده و سپس نتایج آن را در AMOSبوسیله پلاگین  ' Pattern Matrix Model Builderمنتقل کرده و مدل تحلیل عاملی متناظر را ترسیم نماییم.

ادامه مطلب

شاخص های پایایی و روایی در مدل های تحلیل عاملی تاییدی

موضوعات : آموزش AMOS

در آموزش های گذشته به بررسی نصب پلاگین ها در آموس برای نسخه های 24 به بالا و کمتر از آن پرداختیم و در اولین آموزش به کمک پلاگین، آزمون متغیر میانجی را در AMOS انجام دادیم. در این آموزش قصد داریم به کمک پلاگین " Validity and Reliability" روایی و پایایی مدل تحلیل عاملی تاییدی را بررسی کنیم. اگر عامل های پنهان در مدل، روایی و پایایی کافی را نشان ندهند برازش مدل معادلات ساختاری بی فایده خواهد بود.

 

ادامه مطلب

تحلیل عاملی اکتشافی با AMOS

موضوعات : آموزش AMOS

هدف از این آموزش " انتخاب بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از قابلیت جستجوی مشخصات(Specification Search) " در نرم افزار AMOS می باشد نسخه ای که در این فیلم استفاده می شود AMOS 26می باشد.

برای تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزارSPSS استفاده می شود. که در نهایت برای هر عامل یا فاکتور یا سازه، گویه ها ( در داده های پرسشنامه ای ) مشخص می شود. در این آموزش قصد داریم با استفاده از معیار BCC ( معیار براون کودک ) یا AIC ( معیار اطلاعات آکائیک ) بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافیشناسایی شود.

ادامه مطلب

متغیر میانجی در AMOS

موضوعات : آموزش AMOS

بررسی نقش متغیر میانجی در نرم افزارAMOS 24( روش جدید )

فرض کنید یک متغیر مستقل، میانجی و دو متغیر وابسته به صورت مدل زیر داشته باشیم. هدف بررسی نقش  متغیر میانجی در نرم افزار amos می باشد. این روش با استفاده از پلاگین محاسبه اثر غیرمستقیمکه قبلاً گفته شد محاسبه می شود.

ادامه مطلب