خوش آمدید
سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزارSPSS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

آزمون ریشه واحد در EVIEWS (ایویوز)

مانایی

یک سری زمانی زمانی مانا است که میانگین و اتوکواریانس آن به زمان بستگی نداشته است که در بحث برآورد سری های زمانی ARMA شرط اصلی است.

در بحث برازش مدل های رگرسیون در داده های پانل ( ترکیبی) باید شرط مانایی بررسی شود. آزمون ریشه واحد آزمونی است که جهت جلوگیری از برازش رگرسیون کاذب میان متغیرها بررسی می شودو به عنوان آزمون مانایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در بحث داده های ترکیبی یا پانلی این آزمون بوسیله چند آزمون انجام می شود که در ادامه مطلب ضمن معرفی کردن آنها و مشخص کردن فرض صفر و مقابل در این آزمونها به آموزش انجام آن در EVIEWS10 پرداخته شده است.

ادامه مطلب...

آزمون ریشه واحد در EVIEWS (ایویوز)

ادامه مطلب

استفاده از ابزار PIVOT در sapssو کاربرد آن در تحلیل آماری

نرم افزار spss یکی از پرکاربردترین نرم افزار در زمینه تحلیل های آماری است که با ارایه خروجی گرافیکی و جدولی توانسته است در بین محققان محبوبیت بیشتری پیدا کند.

یکی از ابزارهایی که می توان پس از گرفتن خروجی جداول متفاوتی را ارایه داد ابزار " pivot " است که در ادامه مطلب بصورت تصویری استفاده از آن آموزش داده شده است.

استفاده از ابزار PIVOT در sapssو کاربرد آن در تحلیل آماری

ادامه مطلب

نرمال سازی متغیر ها در spss

برای انجام تحلیل های آماری از جمله تحلیل های گروه T یا ANOVE و یا رگرسیون نرمال بودن داده ها یکی از فروض می باشد. نرمالسازی متغیرها با تبدیلات جانسون و کاکس باکس شیوه های بودند که قبلا مورد بررسی قرار گرفتند( کتاب تحلیل آماری با MINITAB 16 انتشارات مهرگان قلم و عابد )- در این قسمت برای نرمالسازی متغیرها از روش معکوس تابع توزیع یا تابع چگالی استفاده می شود که در فیلم پیوست آموزش آن قرار داده شده است.

این فیلم به توصیف یک رویکرد دو مرحله ای برای تبدیل  متغیر های  پیوسته  با توزیع غیر نرمال  به متغیر های با توزیع نرمال   می پردازد. مرحله 1شامل تبدیل متغیر به یک  رتبه درصدی(صدک) می باشد که منجر به  احتمالات با توزیع یکنواخت می شود. مرحله 2 از تبدیل  نرمال معکوس برای نتایج اولین مرحله برای  تشکیل یک متغیر  متشکل از نمرات توزیع نرمال  استفاده می کند. این رویکرد  در  منابع و مطالعات به غیر از منابع آماری  کم تر  شناخته  شده است و به ندرت در علوم اجتماعی  مورد استفاده قرار گرفته است(تمپلتون ، 2011)

فیلم آموزشی در ادامه مطالب....

 

نرمال سازی متغیر ها در spss

ادامه مطلب