انصراف
پلاگین AMOS

پلاگین AMOS

از آنجاییکه اکثر محقیقین برای دریافت پلاگین های قابل نصب روی نرم افزار AMOS پیگیری می کنند به صورت مستقیم در ادامه مطلب برای دانلود گذاشته شده است....

آموزش پانل دیتا در ایویوز11

آموزش پانل دیتا در ایویوز11

انواع داده‌هایی که عموماً برای تحلیل‌های تجربی به کار برده می‌شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: داده‌های سری زمانی داده‌های مقطعی داده‌های تلفیقی سری زمانی و مقطعی در داده‌های سری...

تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی درSPSSو انتقال آن بهAMOS در زمینه آموزش های استفاده از پلاگین های نصب شده در AMOS در آموزش های قبلی به انتخاب بهترین مدل تحلیل عاملی اکتشافی...