تجزیه و تحلیل آماری - مشاوره آماری

تجزیه و تحلیل آماری درست نیازمند بررسی اهداف تحقیق و همچنین فرضیه های تحقیق می باشد بطوریکه با استفاده از فرضیه ها می توان نوع روش آماری را برای تحلیل انتخاب کرد


در تحقیقات مدیریتی اکثر فرضیه ها بصورت روابط علی و معلولی یا بصورت همبستگی می باشند که بطور مثال در این گونه تحلیل ها از روش تحلیل مسیر، معادلات ساختاری یا رگرسیون استفاده می شود.


همچنین در تحقیقات مالی چون بحث جمع آوری اطلاعات در گذشته مطرح می باشد بنابراین در تحلیل این گونه تحقیقات از روش های رگرسیون پانلی استفاده شود مثال عینی می تواند داده های به دست آمده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد.


در بسیاری از تحقیقات هدف اولویت بندی عوامل می باشد که با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند دیمتل، ویکور یا ahp و تاپسیس قابل انجام می باشد.
انواع تحلیل های قابل انجام

برای تجزیه و تحلیل آماری اهداف یا فرضیه های تحقیق را به آدرس زیر میل زده و با شماره 09214179668 از طریق پیامک در تماس باشید.


spss1819@yahoo.com

AHP معمولی وفازی

ویکور

دیمتل

تاپسیس معمولی و فازی

الکتره

تحلیل خاکستری

پرومیت

شبکه عصبی

روش ماشین بردار

روش ساختار درختی

نزدیکترین همسایه

تحلیل خوشه ای

رگرسیون لجستیک و پروبیت

تحلیل تشخیصی

معادلات ساختاری ( لیزرل و پی ل اس) بهمراه تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی

تحلیل پوششی

تحلیل کانونی

رگرسیون غیر خطی

تحلیل کوواریانس و واریانس چند متغیره و تک متغیره

رگرسیون پانل و پولی ( ترکیبی و تلفیقی) برای داده های متاثر از زمان

تحلیل های مبتنی بر کارت اعتباری متوازن

تحلیل های مبتنی بر efqm

آزمون های مقایسه میانگین

همبستگی جزیی

رگرسیون GMM

رگرسیون ارچ و گارچ

تحلیل بقا